Начало

Реализирани проекти

От 1993г. до момента в библиотеката успешно са реализирани редица проекти:

    1993 - 2001г. Финансирани са седем проекта от Фондация Отворено общество /за литература, компютърна техника, ксерокс и др./;

    1993 2002г. Финансирани единадесет проекта от Клуб Отворено общество- Сливен - 7 проекта за закупуване на ценни издания за библиотеката, 2 проекта за отпечатване на издания на библиотеката, два проекта за закупуване на звукозаписна техника, телевизор и видео за Центъра в помощ на обучението по английски език.

1995г. Изграждане на британски център с финансовата подкрепа на Британски съвет София

    1996г. Проект Сливен - Торнхейм с Техническия университет гр.Торнхейм, Норвегия  /компютърна техника и безплатен достъп до Internet/;

    1998г. Проект Програмите на Европейския съюз в областта на културата реализиран с МК (национален семинар с участие на международни експерти);

    1999г. Проект Обучение на библиотечни специалисти и потребители за работа с нови информационни технологии за електронно документиране /CD-ROM, Internet/ финансиран от Програма ФАР BG 9606;

    1999г. Проект за обучение за работа с новите информационни технологии, финансиран от Американската фондация Чарлс Стюарт Мот/САЩ/;

    1999г. Проект Библиотека Хилядолетие Евриман /финансиран от Посолството на Великобритания и Британски съвет/;

    2000г. Проект Интегриране на децата от ромски произход чрез използване на нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето финансиран от Американската фондация Чарлс Стюарт Мот/САЩ/;

    2001 - 2002г. Проект Мултикултурно интегриране на чужденци и ролята на европейските библиотеки, финансиран от ЕС /съвместно с библ. от Германия, Финландия, Гърция и Холандия/;

    2003 2004г. Проект ЕС през детските очи, финансиран от ЕС /съвместно с библ. в гр.Печ, Унгария и гр.Дунайска стреда, Словакия/;

    2003 2009г. Проект с Института за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети /Хановер, Германия/ за обучение за получаване на европейски компютърен паспорт Х pert , X pert Master;

    2005г. Откриване на регионален Евродеск център по програма Младеж на ЕС; /продължаващ проект/

    2005г. Проект Европейският съюз през детските очи по комуникационната стратегия на правителството за присъединяването на България към Европейския съюз, реализиран съвместно с Министерството на културата;

  2005г. Проект Българската художествена литература в нашите библиотеки - финансиран от МК

2005г. Отпечатване на сб. с доклади от юбилейна научна сесия 185 г. от рождението на Сава Доброплодни и био-библиография Сава Доброплодни.185 г. от рождението му- финансирани от МК

2005г.Международен проект Младите хора от Чехия и България заедно по стъпките  на Кирил и Методий във Великоморавия финансиран от програма :Младеж на ЕС

2005г. Проект Красива България ремонт фасада

    1999 2005г. Единадесет проекта финансирани от Националния център за книга към МК /за закупуване на литература, за отпечатване на издания; за реализиране на прояви от програмата на Националния фестивал на детската книга/.

2005 2006г. Международен проект LITTLE финансиран от ЕС

2006г. Проект Българската художествена литература в нашите библиотеки - финансиран от МК

2006г. Отпечатване на сб. с доклади Съвременният детски роман образци, тенденци, предизвикателства, сб. с наградени творби от литературен конкурс Пътешествие в света на приказните тайнста и вълшебства/VIIIНФДК/и Петър Димитров Рудар. Библиография  - финансирани от МК

2006 2007г. Международен проект Европейски литературен маратон- финансиран по програма Култура на ЕС

2006 2007г. Международен проект MOVIE Да създадем една визуална идея за Европа - финансиран от ЕС и Conpagnia san Paolo/Италия/.

2007 г. Отпечатване на сб. с доклади Европейски измерения на българската детска литература и сб. с наградени творби от литературен конкурс Книгата е мой приятел пътна карта за мечтател/ IX НФДК/  - финансирани от МК

2007г. Проект Българските библиотеки центрове за информираност финансиран от МК

2007г.  Издаване на двуезична антология Бисери отронени: Любими детски стихове на любими български поетеси/на бълг. и сръбски език/- финансиран от МК

2007 2009г. Изграждане на разширение на библиотеката- финансиран от държавния и общинския бюджет

2008г. Проект Голямото четене, съвместно с БНТ

2008г. Проект Българските библиотеки центрове за информираност финансиран от МК

2008г. Проект Джани Родари моят театър финансиран от Италиански културен институт/София/ и МК

2008г. Отпечатване на сб. с доклади Детската книга на XXI век и нейните читатели и сб. с наградени творби от  Историята на една омагьосана книга /X НФДК/- финансирани от МК

2008 2013г. Проект Глобални библиотеки България финансиран от фондация Бил и Мелинда Гейтс

2009г. Отпечатване на сб. с доклади Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на XXI век  - поглед в балканските литератури, сб. с наградени творби от литературен конкурс Ако имах вълшебна пръчица щях , В царството на Пипи Дългото чорапче. Каталог изложба плакати/ XI НФДК/  - финансирани от МК

2009г. Проект Как да провокираме у децата интерес към четенето. Уъркшоп по четене финансиран от Италиански културен институт - София и МК

2010г. Отпечатване на сб. с доклади Комиксът за деца и сб. с наградени творби от литературен конкурс Един ден в страната на чудесата/ XII НФДК/  - финансирани от МК

2011г. Отпечатване на сб. с доклади Развитие на детската илюстрация и влиянието й върху детското четене и сб. с наградени творби от литературен конкурс Моята приказка за доброто/ XIII НФДК/  - финансирани от МК
  2011г. Проект по Програмата Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност - финансиран от МК
2012г. Отпечатване на сб. с доклади Табутата в детската литература и сб. с наградени творби от литературен конкурс В една вълшебна звездна нощ/ XIV НФДК/  - финансирани от МК
2012г.Проект по програмата Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност - финансиран от МК
2013г.Отпечатване на сб. с доклади Фестивалът децата, книгите, четенето. Петнадесет години Национален фестивал на детската книга, сб. с наградени творби от литературен конкурс Едно невероятно пътуване във времето  и Искааам! Истории на пораснали деца Сб. Разкази / XV НФДК/- финансирани от МК
2013г. Проект Изграждане на Дигитален център финансиран от малките градтове на програма Глобални библиотеки България
2013г. - 2014г. Проект Студентски практики - финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и съфинансиран от Европейски социален фонд
2014г. Отпечатване на сб. с доклади Децата и четенето между традиционната и елктронната книга, сб. с наградени творби от литературен конкурс Историята на един търсач на вълшебства/ XVI НФДК/  - финансирани от МК
2014г. Отпечатване на практическо ръководство Дигитализиране на книжовното наследство в българските библиотеки и провеждане на регионален обучителен семинар - финансирани от МК
2014г. Проект по програмата Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност  - финансиран от МК
2015г. Отпечатване на сб. с доклади Съвременната фентъзи литература за деца между традицията и новите тенденции, сб. с наградени творби от национален литературен конкурс По следите на едно писмо в бутилка, 60 години Регионална библиотека Сава Доброплодни Летопис и сб. с наградени творби от  литературен конкурс Библиотеката моят остров на съкровищата  / XVI НФДК/ - финансирани от МК
  2015г. Обучения на библиотекари  от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание финансирани от  Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ и Министерство на културата по проект за развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки - България
2015г. Проект по програмата Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност - финансиран от МК
2016 2020г. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики фаза I, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
2016г. Два проекта за финансиране на прояви от XVIII Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2016г. Четири обучения на библиотекари от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание. По проект финансиран от Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ и Министерството на културата за развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки - България.
2016г. Проект Регионален Евродеск-център финансиран от Програма Младеж на Европейския съюз продължаващ проект
2016г. Проект Пътят към библиотеката финансиран от фондация Глобални библиотеки-България.
2017г. Два проекта за финансиране на прояви от XIX Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2017г. Четири обучения на библиотекари от Сливенска област по направленията ИКТ - надграждащо и Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание. По проект финансиран от Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ и Министерството на културата.
2017г. Проект за развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки - България в изпълнение на договор № 00-249/08 на Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ с Министерството на културата /обучения на библиотекари/.
2018г. Два проекта за финансиране на прояви от XX Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2018г. Проведени три обучения на библиотекари от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Добавяне на електронно съдържание. Уикипедия в изпълнение на договор на Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ с Министерството на културата по проект Развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки България.
2018г. Реализиран проект по програма Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2018 на стойност 8 200 лв. /максимална стойност определена за финансиране за регионалните библиотеки/ финансиран от Министерство на културата.
2019г. Два проекта за финансиране на прояви от XXI Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2019г. Проведени три обучения на библиотекари от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Добавяне на електронно съдържание. Уикипедия в изпълнение на договор на Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ с Министерството на културата по проект Развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки България
2019г. Реализиран проект по програма Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2019 на стойност 17 600 лв. /максимална стойност определена за финансиране за регионалните библиотеки/ финансиран от Министерство на културата.
2019г. Реализиран проект Развитие на регионалната мрежа от библиотеки в Сливенски регион финансиран от МК
2020г. 2023г. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 Студентски практики фаза 2, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
2020г. Два проекта за финансиране на прояви от XXII Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2020г. Проведени две обучения на библиотекари от Сливенска област: Добавяне на електронно съдържание. Уикипедия и Дигитални компетенции за библиотекари в изпълнение на договор с Министерството на културата.
2020г. Реализиран проект по програма Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2020 на стойност 25 000 лв. /максимална стойност определена за финансиране за регионалните библиотеки/ финансиран от Министерство на културата.
2020г. Реализиран проект Развитие на регионалната мрежа от библиотеки в Сливенски регион финансиран от МК
2020г. Реализиран проект Ремонт на фасади и покрив и подмяна на дограмата на РБ Сава Доброплодни по програма Красива България-2020
2021г. Два проекта за финансиране на прояви от XXIII Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2021г. Проведени две обучения на библиотекари от Сливенска област: Добавяне на електронно съдържание. Уикипедия и Дигитални компетенции за библиотекари в изпълнение на договор с Министерството на културата.
2021г. Реализиран проект по програма Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2021 на стойност 15 600 лв. /максимална стойност определена за финансиране за регионалните библиотеки/ финансиран от Министерство на културата.
2021г. Реализиран проект Развитие на регионалната мрежа от библиотеки в Сливенски регион финансиран от МК
2022г. Два проекта за финансиране на прояви от XXIV Национален Фестивал на детската книга - финансирани от МК
2022г. Проведени две обучения на библиотекари от Сливенска област: Дигитални компетенции за библиотекари в изпълнение на договор с Министерството на културата.
2022г. Реализиран проект по програма Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност - 2022 на стойност 16 800 лв. /максимална стойност определена за финансиране за регионалните библиотеки/ финансиран от Министерство на културата.
2022г. Реализиран проект Повишаване квалификацията и дигиталните компетенции на библиотекарите от Сливенски регион, внедряване на нови технологии за дигитализация и опазване на книжовното наследство и развитие на краеведската библиография финансиран от МК.

Начало на страницата