Начало

 

Програма Глоб@лни библиотеки - България" в Сливенска област

 

Програма Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация Бил и Мелинда Гейтс", планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България. Програмата е с продължителност от 5 години. Предварителната фаза на програмата стартира през 2008г. В Сливенска област програмата стартира с посещение и анкетиране на над 90 обществени библиотеки от региона потенциални участници в проекта. Програма Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Чрез нея в рамките на пет години ще се повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и ще се помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата ще насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание. За успешното постигане на устойчиви резултати Програма Глоб@лни библиотеки - България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор. Програма Глоб@лни библиотеки - България" ще осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки. Приблизително 3 000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмънт. Програмата ще има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната. Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата ще насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и ще способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари. Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 900 целеви библиотеки ще включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, ще бъде дарен от Майкрософт. Частичната подкрепа по субсидията от фондацията за още 700 библиотеки ще предполага: включване в обучителната програма и участие в дейностите по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Програмният екип и управителният съвет текущо ще следят възможностите за национални и международни източници на финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията и съответното насрещно финансиране от средства от националния и местните бюджети. Регионален координатор на програмата за Сливенска област е Росица Петрова-Василева директор на Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен, а регионалната библиотека ще бъде основен обучителен център за региона.

 

Събития

 

Отзиви в медиите

 

Начало на страницата