Начало

САВА ДОБРОПЛОДНИ

 БИО-БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

САВА  ДОБРОПЛОДНИ (1820-1894)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ

  Книги

  Статии и препечатки на произведенията на С.Доброплодни в периодични издания и сборници

ЛИТЕРАТУРА ЗА САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ

ЛИТЕРАТУРА ЗА САВА ДОБРОПЛОДНИ В ДРУГИ СТРАНИ

ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИТЕРАТУРАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА САВА ДОБРОПЛОДНИ

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

ПОКАЗАЛЕЦ НА КНИГИТЕ, РАЗРАБОТЕНИ АНАЛИТИЧНО

ПОКАЗАЛЕЦ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ, В КОИТО СА ПОМЕСТЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА САВА ДОБРОПЛОДНИ

БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

 САВА ДОБРОПЛОДНИ

 

САВА ДОБРОПЛОДНИ

 

БИО - БИБЛИОГРАФИЯ

 

 СЛИВЕН

2005


 

ИЗДАНИЕТО СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КНИГА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

 

 

 

 

 

 

САВА ДОБРОПЛОДНИ

Био-библиография

2доп.изд.

 

ISBN: 954 795 118-1

Съставител: Росица Петрова Василева

Научен редактор: проф.дпн Вера Бойчева

Художник на корицата: Станимир Вачев

Компютърен набор:           Галя Чолакова

                                                                      Росица Иванова

Печат: ИКЖажда - Сливен


 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

Био-библиографският указател Сава Доброплодни е от поредицата персоналии за бележити възрожденци от Сливенския край и е посветен на 185 - годишнината от рождението на този изтъкнат възрожденски учител, плодовит книжовник, общественик, борец за духовна свобода и театрал.

Сава Доброплодни е разностранна личност. Поради отдалечеността във времето, в което е живял и работил, още не са изследвани и оценени напълно всички страни на огромното му дело. Още през 1990г., когато излиза първото издание на указателя, съставителят си поставя задачата да обхване библиографски в максимална пълнота писаното от Сава Доброплодни и за него на български и чужди езици. Във второто  издание, което предлагаме сега на вашето внимание, са добавени много публикации, които разкриват нови моменти от жизнения и творчески път на бележития възрожденски деец.

Библиографският указател обхваща периода от 1848 до 2004 година включително и представя 422 публикации. Включените заглавия са разпределени в три основни дяла: Произведения на Сава Илиев Доброплодни; Литература за Сава Илиев Доброплодни в България; Литература за  Сава Илиев Доброплодни в други страни.

В първия дял, Произведения на Сава Илиев Доброплодни, книгите на С.Доброплодни са представени хронологично по година на издаване, а публикациите в периодичния печат и препечатките на произведенията му в сборници и христоматии по година на публикуване. В кратки анотации се дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Вторият дял, Литература за Сава Илиев Доброплодни в България, съдържа книги и части от книги, както и статии, поместени в периодични издания и сборници. Включени са 372 заглавия. Публикациите са подредени хронологично по годината на отпечатването им. Материалите за всяка година са подредени азбучно по редна дума презимето на автора или първата дума от заглавието, когато липсва такъв. Еднакви и близки по съдържание материали от един и същ автор са обединени в едно библиографско описание.

Делът Литература за Сава Доброплодни в други страни съдържа 11 заглавия. Издирването на материалите от този дял бе изключително трудно, поради отдалечеността на периода, в който е живял и творил Доброплодни.

Литературата на български език е издирена по основни библиографски източници: Български книги. 1878-1944. Азбучна поредица. Т. 1. С., 1979; Български книги. 1944 -1969. Т.1. С., 1976; Националната библиография на РБ (Серия 1, 2, 5, 6, 7, 8); Библиографски указатели за български писатели и за българска литература; Речници и енциклопедии; анотирания бюлетин Нови книги; каталозите и картотеките на НБКМ; аналитичната картотека на Института за литература при БАН; картотеката на института по История при БАН, краеведските картотеки на регионалните библиотеки в Сливен, Варна, Шумен и Силистра. При прегледа на материалите във всяка книга и статия са преглеждани и прикнижните и пристатийни библиографии, както и библиографското цитиране под линия.

В края на библиографския указател е приложена система от показалци, които ще улеснят търсенето на литература. Тематичният показалец на литературата за Сава Доброплодни на български език разкрива публикациите според съдържанието им като дава възможност за бързо ориентиране по определен въпрос или тема. В Показалеца на личните имена е направен опит да се развият имената на лицата и да се разграничат еднаквите имена, както и да се означи участието им в дадено произведение автор, съставител, редактор и пр. Показалецът на географските имена включва цитираните в указателя държави, градове, села и др. Даден е и Показалец на аналитично разработените книги (първите и следващи издания) и периодични издания, място и година на излизане като се препраща към номера на един от двата репертоара на българския периодичен печат, където могат да се намерят пълните им описания и изменения. Приложен е и списък на библиографските източници.

Библиографските описания са съставени съгласно действащите стандарти: БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91. Аналитично библиографско описание.

Библиографският указател  за Сава Доброплодни ще бъде ценно помагало за изследователите (историци, литературоведи, педагози, краеведи, културолози и др.), както на живота и творчеството му, така и на културните процеси изобщо в доосвобожденска България.

Изказваме благодарност на колегите - краеведи от регионалните библиотеки в гр.Варна, Шумен и Силистра за оказаното съдействие при издирването на публикации за Сава Доброплодни в регионалните издания.

 

Начало на страницата
 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ

 

Книги

            1852

            ВОДИТЕЛ на взаимните  училища. / Сочинен от Управител на Шюменските училища. - Земун: Сопроновата бързотиска, 1852. - 82, 6 с.

                                                                                                                                                                     1

            1853

            МИХАЛ. Комедия на четири действия. / Приготовлена от - Земун: Сопроновата бързотиска, 1853. - 56 с.

                                                                                                                                                                    2

            ПИСМЕНИК (Писмовник). / Сочинен от - Земун: Сопроновата бързотиска, 1853. ІV. - 163 с., 6 л.

                                                                                                                                                                    3

            [УЧИЛИЩНИ таблици]. / Сочинени от Професора в Великата Карловачка гимназия в Австрия. - Белград: Княжеско-сръбска книгопеч., 1857. - 9 табл.

            Съдържат упътвания и примери за преподаване на бълг. език и аритметика.

                                                                                                                                                                     4

            ПРОСТРАНЫЙ буквар за децата, или взаимноучителни таблици. / Съчинени от , управителя в Сливенските учебни заведения. Цариград: Книгопеч. на Ф. Дивитчина, 1860. - 85 с.

                                                                                                                                                                    5

1865

            КРАТКО здравословие или уроци, за да си вардим здравието. / Събрани и наредени от - Болград: Училищна книгопеч., 1865. - 79, 13 с.

                                                                                                                                                                    6


 

            1866

            НЕДЕЛНИ апостоли и евангелия или тълкование на апостолските деяния от св. апост. Лука, на посланията от апостола Павла и на евангелията с нравствено поучение. / Съчинени от - Болград: Училищна книгопеч., 1866. - 138 с.

                                                                                                                                                                     7

1867

            ТЪЛКОВАНИЕ на неделните апостоли и евангелия. Цариград: б. и., 1867.

                                                                                                                                                                    8

1882

            НЕДЕЛНИ евангелия почерпани от астраханския и ставрополски Никифор. / Съкратени и подредени от - Русе: б. и., 1882.

                                                                                                                                                                    9

            1885

            НОВА лесна метода да се изучи българский език, а практически руский и гръцкий. / Съчинен от - Варна: печ. Х. Н. Войников, 1885. 176 с.

                                                                                                                                                                     10

            1892

            СКРОМНО стихотворение : Размишления към самаго себе си. / Съчинено от ... С.: печ. Ив. К. Божинов, 1892. 6 с., 1 портр.

11

            1893

            КРАТКА автобиография : Извлечена от пространната му. Който описва частния, обществения и политическия живот на България от 1827 г. до днес, заедно със своя си. За прочит на любочитателите. / Съчинена от.... С.: Книгопеч. Вълков, 1893. 119 с.

      Начало на страницата                                                                                                                                                              12

 

Статии и препечатки на произведенията на С.Доброплодни в периодични издания и сборници

 

1848

            НИЗВЕСТИЕ. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), А, № 13, 27 март 1848.

            Съобщава на разпространителите на Игиономия, че напуска Котел и отива да учителства в Шумен. Моли ги да му изпратят събраните пари от продажбата на книгите.

                                                                                                                                                                     13

            1849

            ИЗВЕСТИЯ. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), В, № 42, 23 март 1849, с. 1.

            Обръща се поименно към разпространителите на Игиономия с молба да му изпратят парите от продадените книги и писма с броя на непродадените.

                                                                                                                                                                    14

            1857

            ОБЯВЛЕНИЕ. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 8, № 353, 2 ноем. 1857, с.36.

            Представя пред читателите съдържанието на подготвената от него за печат Всемирна история. Съобщава цената на изданието и къде да се изпращат предплатата и имената на желаещите да закупят книгата.

                                                                                                                                                                    15

            1858

            ОБЯВЛЕНИЕ. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 8, № 370, 15 март 1858, с. 104.

Съобщава, че Взаимните таблици са отпечатани и ще се раздават на спомоществователите на Джумая панаир. Представено е съдържанието на книгата. Посочва се и цената (100 гроша). Съобщава се, че за Всемирна история  няма достатъчно спомоществователи.

                                                                                                                                                                    16

            1859

            ИЗВЕСТИЕ. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 23, 29 авг. 1859, с. 92.

            Моли спомоществователите на Взаимоучителни таблици, които не са ги получили да ги получат от сливенските абаджии на Узунджовия пазар.

                                                                                                                                                                    17

            ИЗВЕСТИЕ. // Ц а р г р а д с к и  в е с т н и к (Цариград), 9, № 414, 17 ян. 1859, с. 64.

            Съобщава на пазарджишкото общество, че Взаимоучителните таблици са излезли с голямо закъснение, но спомоществователите могат да си ги получат от г-н Й. Груев в Пловдив.

                                                                                                                                                                     18

            ОБЯВЛЕНИЕ. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 2, 4 апр. 1859, с. 8.

            Съобщава на спомоществователите, че Взаимоучителни таблици са отпечатани и са Джумая панаир, откъдето трябва да си ги вземат. Ще може да се закупи и в Шумен от Митьо Рачев и лично от него в Сливен, където отива през м. май за управител на училищата.   

                                                                                                                                                                    19

1860

            ИЗВЕСТИЕ. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 2, № 69, 13 юли 1860, с. 256.

            Съобщава, че е отпечатан Пространний буквар за децата или взаимоучителни таблици. Букварът може да се получи лично от С. Доброплодни в Сливен, до който да се изпращат заявките. Съобщава се и цената.

                                                                                                                                                                     20

            [ПРИЕХМЕ от Тулча 47 спомоществователи..]. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 49, 27 февр. 1960, с. 196.

            За книгите Методата на Ана и Веселото позорище, преведени от С. Доброплодни не са отпечатани.

                                                                                                                                                                     21

            ПРОГРАМА за годишните изпитания от 1860 [в Сливенските училища]. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 2, № 72, 3 авг. 1860, с.311.

            Дата: Сливен, 16 юли 1860.

                                                                                                                                                                     22

            1865

СЛОВО... от Доброплодний по времето на изпитанието [в Бълг. училище в Тулча]. // Т у р ц и я (Цариград), 2, № 22, 4 дек. 1865.

            Дата: Тулча, 23 ноем. 1865

                                                                                                                                                                     23

1887

            ТРИМАТА ефрейтори: Комедия в едно действие. // Н о в а  б ъ л г а р с к а  п ч е ла (Варна), 1, 1887, № 7.

                                                                                                                                                                     24

1894

            РЕЧ към ученичките от последния клас на Шуменското девическо училище. // П р а в о с л а в е н  п р о п о в е д и к, 2, 1894, № 5, с. 72-76.

                                                                                                                                                                     25

            1901

            СЛОВО за пожертвуване в полза на дружеството св. Кирил и Методий. // П е е в, Ив. Христоматия за 4 клас. - С., 1901, с.100-101.

                                                                                                                                                                      26

            1962

            МИХАЛ: Комедия в 4 действия. // П е н ч е в Пенчо. Българската драматургия до Освобождението. Ч.1 / Състав... - С., 1962, с.7-32.

                                                                                                                                                                     27

            1976

            НАЧАЛОТО. // Ш у м е н с к а  з а р я (Шумен), № 56, 13 май 1976.

            Из Автобиография.

                                                                                                                                                                    28

            1979

            [Г. С. РАКОВСКИ] . // Н е о ф и т Бозвели, Г.С. Раковски, Добри Чинтулов, Бачо Киро Петров, Васил Друмев в спомените на съвременниците си. - С., 1979, с. 173-175.

            Из Автобиографията спомен за съвместното им учение в Куручешменското училище в Цариград.

                                                                                                                                                                     29

            [ВАСИЛ ДРУМЕВ]. // Н е о ф и т Бозвели, Г.С. Раковски, Добри Чинтулов, Бачо Киро Петров, Васил Друмев в спомените на съвременниците си. - С., 1979, с. 477-479.

            Из Автобиография спомен за учителствуването на Доброплодни в Шумен.

            В. Друмев един от най-добрите му ученици.

                                                                                                                                                                     30

            1992

             К читателем. // Р о д о л ю б и в и й  и благоразумний народе болгарский : Възрожденски предговори: Кн. І: 1806-1865. / Собрал и наредил Дочо Леков. С, 1992, с. 94-94.

            Предговор към : Стихийная аритметика. Кн. Первая... Переведена от Сави Илиевича. В Смирна... 1843.

                                                                                                                                                                     31

             [КАК да си вардим най-драгоценното нещо - здравето]. // Р о д о л ю б и в и й  и благоразумний народе болгарский : Възрожденски предговори: Кн. І : 1806-1865. / Соброл и наредил Дочо Леков. С, 1992, с. 259-260.

            Предговор към: Кратко здравословие или уроци... Собрани и наредени от С. И. Доброплоднего. Болград... 1865.

                                                                                                                                                                     32

ПИСМЕННАТА наука в художество. // Р о д о л ю б и в и й и благоразумний народе болгарский: Възрожденски предговори: Кн. І: 1806-1865. / Собрал и наредил Дочо Леков. С, 1992, с. 158-161.

            Предговор към: Писменник (Писмовник) сочинен от Сава И. Доброплодниги, славянина... В Земун... 1853.

                                                                                                                                                                     33

            ПОЧТЕНИ читатели. // Р о д о л ю б и в и й и благоразумний народе болгарский: Възрожденски предговори: Кн. І: 1806-1865. / Собрал и наредил Дочо Леков. С, 1992, с. 114.

            Предговор към: Икономия: Преведена на болгардсий язык от Сава Илиевича Доброплоднего, славянина... В Цариград... 1846.

                                                                                                                                                                     34

            ЩЕ усещаме душевна радост. // Р о д о л ю б и в и й и благоразумний народе болгарский: Възрожденски предговори: Кн. І: 1806-1865. / Собрал и наредил Дочо Леков. С, 1992, с. 210.

            Предговор към: Пространий буквар за децата или взаимноучителни таблици. Сочинени от Сава И. Доброплодний... Цариград... 1860.

                                                                                                                                                                     35

            2003

            ЗЛОЩАСТНАТА фамилия на Васил Друмев: Думи за Васил Друмев. // Д р у м е в, Васил. Нещастна фамилия / Васил Друмев. С. , 2003, с.117-119.

                                                                                                                                                                     36       

Начало на страницата
 

ПРЕВОДАЧ

1846

            АРХИГЕНИС, Сарантис. Игономия, сиреч правила, за да си вардим здравието. /

Сочинена на гречески и френски от целителя Архигена Сарантиев, а преведена на бълг.ез. от... Цариград: Патриаршеска типография, 1846. - 4, 201 с.

            2. изд. Земун: Сопроновата бързитоска, 1853. - 201, 9 с.

37

            1873

            КУЧЕТО и господарят му / Прев... // У ч и л и щ е, 2, 1873, № 9, с. 70-71.

                                                                                                                                                                     38

           

РЕДАКТОР

1887

            НОВА българска пчела. Вестник поучителен, занимателен и шеговит. Ред.-изд Варна (1887-1888).

                                                                                                                                                                     39


Начало на страницата

ЛИТЕРАТУРА ЗА САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ

            1849

            НИЙ началници... // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), В, № 31, 8 ян.1849, с. 4.

            В елинското училище в Шумен идва С. Доброплодни. Училищните изпити са на 1 септ. учители са Златевич и Доброплодни.

                                                                                                                                                                     40

            1850

ДОПИСКА от Шумен.// Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 1, № 8, 4 ноем. 1850, с. 3-4.

            Вж. и : Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 1, № 17, 6 ян. 1851, с. 3

Съобщава се, че С.Доброплодни е бил учител в Шумен през 1849-50 г. и е преподавал много дисциплини.

                                                                                                                                                                    41

            ОТ Котил... // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 3, № 64, 8 дек. 1851, с. 3.

Опровергава се писаното в бр.59 за тайното бягство на Доброплодни от Котел в Шумен. Той не е извършил беззакония. Съобщението е подписано от много котленски свещеници и началници.

                                                                                                                                                                     42

            1852

            [ДОПИСКА от Шумен]. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 2, № 93, 26 юли 1852, с. 2.

            Съобщава се, че Сава Доброплодни е определен за управител на всички градски училища.

                                                                                                                                                                     43

            1857

            ВЪЛКОВ, С. Дописка от Жеравна. /С. Вълков. //Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 7, № 313, 26 ян. 1857,


 

с.4.

            Вж и : Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 10, № 450, 26 септ. 1859, с. 2.

            През 1857 г. С. Доброплодни подарил книги на училището в Жеравна.

                                                                                                                                                                     44

            [ДЕВЕТИ] 9 март 1857.// Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 7, № 323, 6 апр. 1857, 1-2.

            Училищните изпити в Шумен завършват успешно: заслуги на учителя С.Доброплодни и учил. надзиратели Матей Рачев, Пан.Х.Савов, Тод.Х.Бойчев. Говори се и за 3 г. учителствуване на Доброплодни в Сремски Карловци и за идването му в Шумен през 1856 г.

                                                                                                                                                                     45

            ПРОВОДЕНО от Шумен. // Ц а р и г р а д с к и    в е с т н и к (Цариград), 8, № 353, 2 ноем. 1857, с. 4.

            Първо честване на Кирил и Методий в града с реч от С.Доброплодний.

                                                                                                                                                                     46

            1858

            [ДОПИСКА от Шумен]. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 8, № 395, 7 септ. 1858, с. 2.

            Съобщава се за изпита на учениците в 1858 г. Изказват се похвали за дейността на С. Доброплодни и надзирателите, за грижите им за учебното дело.

                                                                                                                                                                     47

            1859

            БЛЪСКОВ, Г. Дописка от Шумен. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 9, № 432, 23 май 1859, с. 3.

            Съобщава се, че на 19 май 1859 г. С. Доброплодни е бил в Шумен.

                                                                                                                                                                     48

            ДОПИСКА. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 13, 20 юни 1859.

            Съобщава се, че С.Доброплодни обединява училищата в Сливен.

                                                                                                                                                                     49

            /ДОПИСКА от Дели Орман от 14 дек.1858 г./. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 9, № 412, 1 ян. 1859, с. 2-3.

            Изказва се похвала на Доброплодни като уредник на гимназията в Шумен.

                                                                                                                                                                     50

            [ДОПИСКА от Сливен], 8 март 1859. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 1, 28 март 1859, с. 3.

            За проведените в полугимназията в Сливен на 15 и 16 февруари изпити и за резултатите от тях. Посочва се каква квалификация (оценка) са получили учениците.

                                                                                                                                                                     51       

            ИЗВЕСТИЕ от Шумен. 4 ян. 1859. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 9, № 414, 7 ян. 1859, с. 4.

                                                                                                                                                                     52

            ІОСМИІ 8 септември 1859. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 26, ред.прит. № 5 , 28 септ. 1859.

            Изпитите в Клуцохорското училище показват, че учителят С.Доброплодни е работил добре.

                                                                                                                                                                     53

            ПЪТНИК от Шамането. / Дописка за учебното дело в Шумен /. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 9, № 428, 25 апр. 1859.

                                                                                                                                                                     54

            СЛИВЕН, 23 юния 1859. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 9, № 439, 11 юли 1859, с. 2.

            В дописката се съобщава, че С.Доброплодни обединил Сливенското и Клуцохорското училище в една Сливенско-клуцохорска полугимназия.

                                                                                                                                                                     55


Начало на страницата

 

            1860

            [ВТОРИ] 2 февруари 1860. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 51, 12 март 1860.

            Добър ред в училищата в Сливен. Учители са С. Доброплодни, Сим. Станчев и Стоян Петров.

                                                                                                                                                                     56

            [ДВАДЕСЕТИ] 20 септември. // Б ъ л г а р и я (Цариград), № 81, 5 септ. 1860, с. 444.

            Годишните училищни изпити в Сливен започват на 17 юли с реч от С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     57

            [ДОПИСКА от Сливен ]. 30 януария 1860. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 10, № 471, 20 февр. 1860, с. 3.

            Тържество по случай освещаването на новото Клуцохорско училище със слово от учителя С.Доброплодни. Посочва се, че той урежда след всяка неделна служба училище за калфи и чираци ( по 2 часа).

                                                                                                                                                                     58

            [ПЕТНАДЕСЕТИ] 15 и 22 март 1860. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 10, № 476, 26 март 1860, с. 4.

            Тържество в новопостроеното Клуцохорско училище на 30 ян. с реч от С.Доброплодни. Взема се решение за основаване на библиотека. Раздадени са награди на учениците, които са се отличили на полугодишните изпити.

                                                                                                                                                                     59

            СЛИВЕН, 8 дек. 1859. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 1, № 41, 1 ян. 1860, с.163.

            Обявление на С. Доброплодни за подготвени от него за печат книги: Весело позорие и Жалостното позорие от Й.Стерия Попович, преведени от сръбски ез.

                                                                                                                                                                     60

Начало на страницата
 

            1861

            [ДОПИСКА от Сливен]. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 11, № 7, 11 февр. 1861, с. 3.

            С. Доброплодни извел на разходка около 1000 деца и множество народ..

                                                                                                                                                                     61

            [ДОПИСКА от Сливен]. // Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 11, № 24, 10 юни 1861, с. 2.

            Изказва се похвала за дейността на С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     62

            ЕДНА дълга статия от Сливен. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 2, № 10, 29 март 1861, с. 20.

            Обвинения срещу Доброплодни.

                                                                                                                                                                      63

            [ШЕСТИ] 6 декември. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 2, № 96, 18 ян. 1861, с. 761.

            По предложение на С. Доброплодни и младите на 19 дек. 1860 г. в Сливен се открива читалище.

                                                                                                                                                                     64

            1862

            [ДВАДЕСЕТ И ОСМИ] 28 юли 1862. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 4, № 19 и 20, 20 и 27 авг. 1862.

            Също и в: Ц а р и г р а д с к и   в е с т н и к (Цариград), 12, № 35 и 36, 25 авг.  и 1 септ. 1862.

            На 25 юли се освещава бълг. централно училище във Варна с речи на турски, гръцки и български език от С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     65

            СЛИВЕН, 21 август 1862. // Б ъ л г а р и я (Цариград), 4, № 21, 3 септ. 1862, с. 164.

            Писмо до българското общество във Варна против учителя С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     66

            1863

            [ДВАНАДЕСЕТИ] 12 май 1863. // С ъ в е т н и к (Цариград), 1, № 9, 20 май 1863.

            Чествуване във Варна на Кирил и Методий със служба на бълг. ез. и реч от С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     67

            [ОСЕМНАДЕСЕТИ] 18 юли. // С ъ в е т н и к (Цариград), 1, № 9, 29 юли 1863.

            Училищните изпити във Варна (10 14 юли) са открити с речи на С. Доброплодни и Афуз Еип.

                                                                                                                                                                     68

            1864

            ТУЛЧА, 24 юний. // Б ъ л г. п ч е л а (Браила), 2, № 6, 10 юли 1864.

            След идването на С. Доброплодни обществените дела в града се подобряват.

                                                                                                                                                                     69

            1865

            БЪЛГАРСКИТЕ вестници. // Т у р ц и я (Цариград), 2, № 14, 9 окт. 1865, с. 55.

            Полемика с в. Время,1, № 9. Младите варненци не проявяват интерес към вестниците. Защита на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     70

            КОРЕСПОНДЕНЦИИ на Турция... // Т у р ц и я (Цариград), 1, № 23, 1 ян. 1865.

            Полемика между вестник Турция и вестник Бълг. пчела за С. Доброплодни и за обществените работи в Тулча.

                                                                                                                                                                     71

            [ОСЕМНАДЕСЕТИ] 18 май. // Т у р ц и я (Цариград), 1, № 46, 5 юни 1865.

            Тържествено празнуване деня на Кирил и Методий със слово от С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     72

            ТУЛЧА, 16 август 1865. // В р е м я (Цариград), 1, № 5, 4 септ. 1865.

            Годишни училищни изпити със слово от С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     73

            ТУЛЧА, 20 август 1865. // В р е м я (Цариград), 1, №10, 9 окт. 1865.

            Задоволителни резултати от годишните училищни изпити. Учител: С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     74

            1866  

            [СЕДЕМНАДЕСЕТИ] 17 мая. // Т у р ц и я  (Цариград), 2, №49, 11 юни 1866.

            Тържествено празнуване деня на Кирил и Методий, водосвет в училището

Светла България.

                                                                                                                                                                     75

            ТУЛЧА, 4 юлия. // Т у р ц и я (Цариград), 3, № 6, 30 юли 1866.

            Изпити в бълг. училища със слово от учителя в главното училище С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     76

            1869

            [ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ] 27 февруария. // Т у р ц и я (Цариград), 5, № 4, 15 март 1869.

            За добрия ред в частното училище (пансион) на С.Доброплодни в Тулча.

                                                                                                                                                                     77

            1870

            [ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ] 26 юлий. // Т у р ц и я (Цариград), 6, № 25, 8 авг. 1870.

            Чествуване на храмовия празник в Силистра Петровден, с реч от дякона Кирил. С. Доброплодни прави предложение за основаване на читалище, женско дружество и неделно училище.

                                                                                                                                                                     78

            КНИЖЕВНИ известия. // С в о б о д а (Букурещ), 1, № 42, 16 септ. 1870.

            По инициатива на С.Доброплодни в Силистра е открито читалище.

                                                                                                                                                                     79

            1872

            [ВТОРИ] 2 юния. // С в о б о д а (Букурещ), 2, № 52, 10 юни 1872, с. 419.

            При преглеждане на общинските сметки в Силистра става скарване между старите и младите. С.Доброплодни напуска училището и отива в Кюстенджа.

                                                                                                                                                                     80

            1884

            СПИСЪК на членовете на БКД. // П е р и о д и ч е с к о   с п и с а н и е, 3, 1884, № 10, с. 198-200.

            С. Доброплодни е сред почетните членове на Българското книжовно дружество, наред с други видни българи (П.Р.Славейков, Драган Цанков, Найден Геров, д-р Ив. Богоров, Евлогий Георгиев и др.)

                                                                                                                                                                     81

            1887

            [ПО Великден посетил Шумен, Е. Джумая, Осман Пазар и Котел, гдето за пръв път бил класен учител от 1842 до 1847 г]. // Н о в а  б ъ л г. п ч е л а (Варна), 1, 1887, № 8.

                                                                                                                                                                     82

            1890

            ИЛИЕВ, А. Т. Нова българска пчела. / А. Т. Илиев. // Сб. НУНК, 1890, № 2, с.247.

            За списанието на Доброплодни.

                                                                                                                                                                     83

Начало на страницата
 

            1892

            ПАНАЙОТОВ, Д. Сава И. Доброплодни : Портр /Д. Панайотов. // У т р о (Шумен), 1, 1892/1893, № 11-12, с.161.

                                                                                                                                                                     84

            [СЪОБЩЕНИЕ за 50 г. юбилей на С. Доброплодни] /. // З а п и с к и  п о  м и с ъ л т а  н а  ж и в о т а, 1, 1892, № 4, с.3.

                                                                                                                                                                     85

            1894

            АНДРЕЕВСКИ, И. Е. Сава Ил. Доброплодний. / И. Е. Андреевски. // П р а в о с л а в е н   п р о п о в е д н и к, 2, 1894, № 5, с. 78-79.

                                                                                                                                                                     86

            1895

            БЛЪСКОВ, Илия Р.Трима народни учители : Из починалите наши достопаметни труженици на нашето Възраждане, а именно: Сава В. Филаретов, Сава Ил. Доброплодни, Д. П.Войников : 1846-1870. / Илия Р. Блъсков. Шумен : изд. Авт., 1895. - 24 с.

            Също и в: П а м я т н и к, 1, 1895, № 2, с.145-148; № 3, с. 216-218.

                                                                                                                                                                     87

            1899

            ВАНКОВ, Н. Ив. Училищното движение у нас и педагогическата ни литература през турско време. /Н. Ив. Ванков. // У ч и л и щ е н   п р е г л е д, 4, 1899, № 12, с.1362-1391.

 с.1386-1388. За Водител за взаимните училища.

                                                                                                                                                                     88

            1900

            КАК е била основана Кюстенджанската българска община, нейното училище и църква. // У ч л и щ е н   п р е г л е д, 5, 1900, № 9, с. 157.

                                                                                                                                                                     89

            1901

            ВАНКОВ, Н. Ив. Националната борба и нашето училище до Освобождението ни / Н. Ив. Ванков. // У ч и т е л, 8, 1901, № 9, с. 650-660.

            с. 658. Цитира се Кратка автобиография на С.Доброплодни за ревизиите и обиските от турското правителство на български учители.

                                                                                                                                                                     90

            1906

            СТОЯНОВ, В.Д. Няколко исторически бележки за началото на драматическото изкуство в България / В. Д. Стоянов. // Д н е в н и к, 5, № 1599-1602, 1608, 1610, 18-31 дек. 1906.

            За първото театрално представление в Шумен през 1856г.

                                                                                                                                                                     91

            1907

            БЛЪСКОВ, Илия Р.Трима народни учители Сава Филаретов, Сава Доброплодни и Добри Войников. // Б л ъ с к о в, Илия Р. Материали по историята на нашето Възраждане в гр.Шумен. - Шумен, 1907, 1907, с.191 -207.

            Включва и извлечение от писмото на С.Доброплодни до Илия Р. Блъсков за неговата учителска дейност.

                                                                                                                                                                     92

            1910

            ИКОНОМОВ, М. П. Моите спомени за училищно читалищното дело на гр.Сливен (1815-1877). / М. П. Икономов. // И л ю с т р а ц и я   С в е т л и н а, 18, 1910, № 9, 16-18.

            с. 16, 17. Посочва се, че в Сливен е учителствувал и С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     93

Начало на страницата
 

            1911

            КИРАДЖИЕВ, Г.А. Нашата школа и нашата школска книга до Освобождението / Г. А. Кираджиев. // А р х и в на М-вото на нар. Просвещение, 3, 1911, № 3, с. 45.

                                                                                                                                                                     94

            ПРОТОКОЛИ на Народно-църковния събор в Цариград през 1871 г. - С. : Изд. на Св. Синод, 1911.

            Изказвания на С. Доброплодни по разни въпроси в заседанията на: 26. ІІ. (с. :, 14); 5. ІІІ. (с.31, 36); 12. ІІІ. (с. 49); 16. ІІІ. (с. 59, 61); 9. ІV. (с. 90, 91); 27. ІV. (с. 113, 118); 4. V. (с. 119); 7.V. (с. 129); 25. V. (с. 156); 1.VІ. (с.159, 160).

                                                                                                                                                                     95

            1914

            [ПИСМО на Захари Княжевски до Найден Геров]. 12 февр. 1865. // И з архивата на Найден Геров. Т. 1. - С., 1914, с. 880.

            За неизплатените дългове от С.Доброплодни направени през 1852 г. при издаване на книгите му.

                                                                                                                                                                     96

            [ПИСМО на Найден Геров до Сава Филаретов]. Санкт Петербург, 25 ян. 1856. // И з архивата на Найден Геров. Т.2. - С.,1914, с. 456-457.

            с. 456. Посочва, че писаното от С. Доброплодни до С. Филаретов за търговията в Турско е истинно.

                                                                                                                                                                     97

            1916

            МОСКОВ, М. Из историята на празника 11 май. /М. Москов. // И л ю с т р а ц и я  С в е т л и н а, 24, 1916,  № 7, с. 3.

            Посочва се, че и у нас, по примера на гърците, училищният празник се е празнувал на 30 януари (Три Светители). На 30 ян. 1850 г. С. Доброплодни произнася реч посветена на този празник.

                                                                                                                                                                     98

            1923

            ГЕРЧЕВ, Христо. Шумен в историята на Българския театър. / Христо Герчев. // Ш у м е н с к и  в е с т и (Шумен), 5,  № 9, 10 февр. 1923.

            За пионерите в театралното изкуство в Шумен С. Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев.

                                                                                                                                                                     99

            ДНЕВНИ новини. Вчерашния юбилей. // Е п о х а, 1,  № 184, 5 февр. 1923, с. 2.

            Тържество за Доброплодни.

                                                                                                                                                                     100

            СТЕФАНОВ, Георги. Михал първата българска драма. / Георги Стефанов. // Р а з в и г о р, 3, № 103, 3 февр. 1923, с. 3

                                                                                                                                                                     101

            1924

            ТАБАКОВ, С. Сава Доброплодни. // Т а б а к о в, С. Опит за история на гр. Сливен. В 3 т. Т.2 . - С., 1924, с. 431 434.

                                                                                                                                                                     102

            ЦАНКОВ, Хр. Нашият театър преди Освобождението. / Хр. Цанков. // М л е ч е н  п ъ т, 1, 1924,  № 2, с. 56-58.

                                                                                                                                                                     103

            1925

            ДОРОСИЕВ, Лука Иванов. Материали за изучаване на учебното дело в България Кн. 1. Нашите класни, средни и специални училища преди Освобождението. // Лука Иванов Доросиев. - С. : Държ. Печ., 1925. 240 с.

            с. 96. С. Доброплодни учител в Котел, Шумен и другаде.

                                                                                                                                                                     104

            КЛУЦОХОРСКИ, Г. Сливен и историята му. / Г. Клуцохорски. // П р а в д а (Сливен), 9,  № 400, 28 февр. 1925.

            Споменава се, че между родените в Сливен известни дейци в областта на поезията, просветата и черковната борба е и Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     105

            ЧИЛИНГИРОВ, Ст. Към историята на Шуменските читалища./ Ст. Чилингиров. // Ш у м е н с к и  в е с т и (Шумен),  № 38 и 39, 22 и 29 май 1925.

            Данни за основаването на читалище Архангел Михаил.

                                                                                                                                                                     106

            1926

            ТРИФОНОВ, Й. Васил Друмев Климент Браницки и Търновски: Живот, дейност и характер / Й. Трифонов. С. : БАН, 1926. Х, 208 с.

            За С. Доброплодни на с. 13, 15-18.

                                                                                                                                                                     107

            1927

            НИКОЛОВ, Ат. За бъдащите памятници в Сливен. / Ат. Николов. // П р а в д а (Сливен), 11, № 503, 19 авг. 1927.

            Как възниква идеята за построяване паметник на Х. Димитър и поставяне барелефите на 8 видни сливенци, между които и на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     108

            ЧАУШЕВ, Сл. Учебното дело в Силистра преди Освобождението. / Сл. Чаушев. // С и л и с т р а  и Добруджа : Научно-културни изследвания. Кн. 1. С., 1927, с. 227-292.

            Дейността на Доброплодни в Силистра.

                                                                                                                                                                     109

            1928

            КОВАЧЕВ, Л. Начало на българската драма и театър. / Л. Ковачев. // Б ъ л г. а р т и с т, 1928, № 25, с. 5-6.

            Според автора комедията Михал е побългарен превод от гръцката комедия О, лепрентис на М. Хурмузи.

                                                                                                                                                                     110

            ЧЕСТВУВАНИ Сливенци: Сава х. Илиев Доброплодни. // Б ъ д н и н а (Сливен), 1, № 5, 5 февр. 1928.

За тържествата в Сливен на 15 и 16 ян. 1928 г. и кратки сведения за честваните дейци.

                                                                                                                                                                     111

            1929

            БАЛАБАНОВ, Никола. Исторически преглед на народния театър. /Никола Балабанов. //А п о т е о з  на Българския театър: юб. сб. /Уред. Ст. Гендов. София: Арм. воен.изд. фонд, 1929, с.10-25.

            За поставянето на комедията Михал Мишкоед от С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     112

            БЪЛГАРСКИЯТ театър преди Освобождението и неговите създатели. // Н и в а, 2, 1929, № 4, с. 12-15.

            Авт.: Полигрим

                                                                                                                                                                     113

            ИРЕЧЕК, Константин. Новобългарска литература. / Константин Иречек. // И р е ч е к, Константин. История на българите. С., 1929, с. 428-434.

            с. 430. Комедията Михал на С. Доброплодни първа оригинална българска комедия.

                                                                                                                                                                     114

            ЯЗАДЖИЕВ, А. Училището в България преди Освобождението / А. Язаджиев. // Ю б и л е е н сборник Царство България. С., 1929, с. 108-132.

            За С. Доброплодни на с. 121-122, 125-126.

                                                                                                                                                                     115

            1930

            ЧИЛИНГИРОВ, Ст. Български читалища преди Освобождението : Принос към историята на Българското възраждане / Ст. Чилингиров. С., 1930. 683 с.

            с. 440-441. История на читалището в Силистра. Основател С. Доброплодни.

            с. 631-636. История на читалището Арх. Михаил в Шумен. Дейност на Доброплодни.

                                                                                                                                                                     116

Начало на страницата

 

            1935

            БЕЛЕЖИТИ сливенци: Сава Доброплодни. // И з т о к (Сливен), 1, № 31, 27 апр. 1935.

            Поместена е и снимка на бюста, изработен от Д. Гаджалов.

                                                                                                                                                                     117

            БОРЦИТЕ великани за политическа и духовна свобода, на които днес се освещава паметника. // П р а в д а (Слливен), 18,  № 774, 8 ноем. 1935.

            Кратки бел. и за С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     118

            НИКОЛОВ, Ат. Сава Илиев Доброплодни. / Ат. Николов. // Т о й не умира: Сливен на безсмъртните си синове. С., 1935, с.270-282.

                                                                                                                                                                     119

            СТАНЕВ, Никола. Прояви на Възраждането. VІІ. Просветителни учреждения за възрастни. / Никола Станев. // С т а н е в, Никола. България под иго: Възраждане и освобождение. [2. изд.] С., 1935, с. 151-197.

            с. 190. Първата играна българска пиеса е комедията Михал от С. Доброплодни, играна за първи път през 1856 г.

                                                                                                                                                                     120

            1936

            ДАНЧОВ, Н. Г. и др. Доброплодний (Сава Илиев). / Н. Г. Данчов, И. Г. Данчов. // Д а н ч о в, Н. Г. и И. Г. Данчов. Българска енциклопедия. С., 1936, с. 373.

            2. фототип. изд. 1992.

                                                                                                                                                                     121

            МИНКОВ, Цв. Преводна драма : [Бел. за комедията Михал] / Цв. Минков. // И с т о р и я  на българската драма. С., 1936, с. 16-17.

                                                                                                                                                                     122

            1937

            ГЕНДОВ, Ст. Безсмъртните апостоли на Българския театър. / Ст. Гендов. // Н а р. т е а т ъ р, 4, 1937, № 62, с.1.

                                                                                                                                                                     123

            ПЕНКОВ, М. Из миналото на Шумен. / М. Пенков. // Ш у м е н с к а  п о щ а (Шумен), 1, № 17-19; 21-22, 23 февр. 2 март; 9-13 март 1937.

            За Сава Филаретов, Сава Даброплодни, Добри Войников и др.

                                                                                                                                                                     124

            ЧИЛИНГИРОВ, Ст. Поява и развитие на читалищата в града ни. / Ст. Чилингиров. // Ш у м е н с к а  п о щ а (Шумен), 1, № 29-35, 38-40 и 43, 6-27 апр., 11-18 и 28 май 1937.

                                                                                                                                                                     125

            1938

            ПОПОВ, И. Миналото на Българския театър : Спомени и документи. Т. 1. / И. Попов. С., 1938. - 313 с.

                                                                                                                                                                     126

Начало на страницата

 

            1939

           КИРОВ, Марко. Сава Доброплодни : 119 години от рождението на първия български драматург, актьор и режисьор. / Марко Киров. // И з т о к (Сливен), 5, № 249, 17 дек. 1939.

                                                                                                                                                                     127

            КОВАЧЕВ, Л. Начало на българската драма: [Бел. за Михал-Мишкоед] / Л. Ковачев. // Н о в а българска литература. Дупница, 1939, с. 244

                                                                                                                                                                     128

ПАРПУЛОВ, Деян. За първата българска пиеса: Незаслужено подценяване на Доброплодни. / Деян Парпулов. // И з т о к (Сливен), 5, № 220, 6 май 1939.

Комедията Михал и полемиката за авторството на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                         129

ПОПОВ, И. Миналото на Българския театър : Спомени и документи. / И. Попов. С., 1939. - 318 с.

            с. 7-31. За С. Доброплодни, Кръстю Пишурка, Д. Войников и др.

                                                                                                                                                                     130

            1940

            ГЕРЧЕВ, Хр. Кога е основано читалище Архангел Михаил/ Хр. Герчев. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 1, № 46, 26 ноем. 1940.

                                                                                                                                                                     131

            ГЕРЧЕВ, Хр. Първият почин за празнуване на 11 (24) май в Шумен. / Хр. Герчев.// Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 1, № 20, 28 май 1940.

            Починът е даден от Доброплодни в 1856 г.

                                                                                                                                                                     132

            ДЖАБАРОВ, Т. И. Към историята на Шуменското читалище Арх. Михаил. / Т. И. Джабаров. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 1, № 50, 24 дек. 1940.

                                                                                                                                                                     133

            САВА ДОБРОПЛОДНИ. // К о т л е н с к и  к р а й (Котел), 10, № 323, 7 юни 1940.

                                                                                                                                                                     134

            ПЕНКОВ, М. Началото на Българския театър : Първото представление в Шумен. / М. Пенков. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 1, № 51, 31 дек. 1940.

                                                                                                                                                                     135


Начало на страницата

 

            1941

            БОБЧЕВ, Др. Силистренското читалище Доростол./ Др. Бобчев. // Ч и т а л и щ е, 20, 1941, № 3-4, с. 120-123.

Вж и: Силистренското читалище. // Ч и т а л и щ н о   с л о в о, № 2, 22 май 1946.

Кратка история на читалището с данни за дейността на Доброплодни.

                                                                                                                                                         136

            ПЕНЕВ, Пенчо. Българският театър и Възраждането. / Пенчо Пенев. // Л и с т Народни будители. С., 1941, бр. ед., с. 7-8.

                                                                                                                                                         137

            ПИРОНКОВ, А. Д. Сава Ил. Доброплодни. / А. Д. Пиронков. // П и р о н к о в, А. Д. Български дейци : Животописи. С., 1941, с. 250.

                                                                                                                                                          138

            1942

            ВАСИЛЕВ, Д. Опит за история на Българския театър от древността до наши дни. / Д. Василев. Варна, Графиза, 1941. 239 с.

с. 23-27. За С. Доброплодни и първото бълг. театрално представление в Шумен (25 авг. 1856 г.).

                                                                                                                                                                     139

            ДЕМИРЕВ, Стойно. Сава Илиев Доброплодни. / Стойно Демирев. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 3, № 113, 30 май 1942.

Биогр. данни.

                                                                                                                                                                      140

            ДРУМЕВ за своя учител Доброплодни. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 3,  № 113, 30 май 1942.

Из Ученик и благодетели.

                                                                                                                                                                     141

            ЗЕЛКОВ, Кр. Михал Мишкоеда. / Кр. Зелков. // Ш у м е н с к о  с л о в о (Шумен), 6, № 279, 7 дек. 1942.

За първото представление в Шумен.

                                                                                                                                                                     142

            ЛИКОМАНОВА, А. Б. Учебниците у нас пред Освобождението. /А. Б. Ликоманова. // У ч и л и щ е н  п р е г л е д, 41, 1942,  № 5-6, с. 543.

Вкл. са и учебници на Доброплодни.

143

            МИНКОВ, Добри. Принос към историята на първите български училища в Сливен. / Добри Минков. // И з т о к (Сливен), 8, № 351, 19 юли 1942, с. 1, 3.

Проследява се развитието на училищата в Сливен преди Освобождението. Посочва се в кои години е учителствал в града и Доброплодни.

                                                                                                                                                                     144

            ТУРИСТИЧЕСКИ излет преди 85 години: (Из Автобиографията на С. Доброплодни с коментар). // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т и (Шумен), 3, № 113, 30 май 1942.

                                                                                                                                                                     145

            1943

            ЗЛАТОУСТОВА, Ек. Град Шумен в черковната ни борба : [С бел. за учит.-просветната и обществената дейност на С. Доброплодни] / Ек. Златоустова. // М и р, 49, № 12925, 16 окт. 1953.                                                                                                                       146

            1946

            ПОПОВ, Ст. Една бележита годишнина. / Ст. Попов. // О с в о б о ж д е н и е (Шумен), № 104, 9 дек. 1946.

            90 г. на читалището в Шумен основател С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     147

            СТАНЧЕВ, Ст. Читалище Арх. Михаил в Шумен. / Ст. Станчев. // В е д р и н а (Шумен),  № 29, 13 дек. 1946.

            Споменава се и за ролята на Доброплодни при откриването на читалището и първите му стъпки.

                                                                                                                                                                     148

            ТВОРЦИ на народното читалище: Сава Доброплодни. //О с в о б о ж д е н и е (Шумен), № 104, 9 дек. 1946.

            Кратки биогр. данни.

                                                                                                                                                                     149

Начало на страницата

 

            1947

            ГЕНОВ, Кръстьо. Българският театър преди Освобождението. / Кръстьо Генов. // Б ъ л г а р с к а  литература : Осн. въпроси. В 3 ч. Ч. 1. С., 1947, с. 201-207.

            с. 202. І театрално представление 15 авг. 1856 г. комедията на С. Доброплодни Михал.

                                                                                                                                                                     150

            КИРОВ, М.Първото театрално представление у нас. / М. Киров. // О с в о б о ж д е н и е (Шумен), № 138, 18 авг. 1947.

            Пиесата Михал (1856 г.).

                                                                                                                                                                     151

            КОНСТАНТИНОВ, Г. Революционна романтика; Г. С. Раковски :[Очерк с бел. за С. Доброплодни] / Г. Константинов. // К о н с т а н т и н о в, Г. Нова българска литература. - Ч. 1. Епоха на Възраждането : От Паисий Хилендарски до Иван Вазов. С., 1947, с. 240.

                                                                                                                                                                     152

            КЬОСТЕБЕКОВ, Е. Към въпроса за първото българско представление. / Е. Кьостебеков. // Т е а т ъ р, 1947,  № 2, с. 51-58.

            Също и в: Т е а т ъ р, 1957, № 2, с. 51-58.

            С. Доброплодни и ролята му за развитието на театралното дело в Шумен.

                                                                                                                                                                     153

  

            1948

            МИНКОВ, Цветан. Театър и драма преди Освобождението. / Цветан Минков. // М и н к о в, Цветан. Очерки по българска литература : Прераб. и доп. изд. С., 1948, с. 163-166.

            с. 163: І театрално представление под ръководството на С. Доброплодни на Михал Мишкоед.

                                                                                                                                                                     154

            СТАНЧЕВ, Ст. Какво е дал Шумен на нашата духовна култура. / Ст. Станчев. Шумен, 1948. 19 с.

Посочват се и заслугите на Доброплодни за развитието на просветата, читалищната и театралната дейност в Шумен.

                                                                                                                                                                     155

            1952

            НИКОЛИЧ, Илия. Сава Илиев Доброплодни български възрожденец и писател. / Илия Николич. // Г л а с  н а  б ъ л г а р и т е  в  Ю г о с л а в и я (Белград), № 198, 28 окт. 1952.

                                                                                                                                                                     156

            ПЕНЕВ, Пенчо. Читалищни театрални представления в Лом, Шумен и Свищов. / Пенчо Пенев. // П е н е в, Пенчо. Лекции по история на българския драматичен театър : В 2 ч. Ч. 1. С., 1952, с. 126-134.

            с. 131-133. За театралното представление в Шумен (1856). Цит. е описанието на Васил Д. Стоянов.

                                                                                                                                                                     157

            РАКОВСКИ, Георги С. Архив на Г. С. Раковски. - Т. 1. : Писма и ръкописи на Раковски / Георги С. Раковски. С., БАН, 1952. 642 с.

            с. 81. Писмо на Раковски до Стефан Вълков от Жеравна, в което съобщава, че С. Доброплодни събира спомоществователи за поемата Горски пътник.

            с. 78. Писмо на Раковски до С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     158

Начало на страницата

 

            СТАНЧЕВ, Ст. Из миналото на трите столетни връстника : [с бел. за С. Доброплодни като читалищен деец в Шумен] / Ст. Станчев. // О т е ч. ф р о н т, № 3552, 29 ян. 1952.

                                                                                                                                                                      159

            1953

            АНДРЕЕВ, Андрей. Първият българин диригент Добри Войников. / Андрей Андреев. // В е ч. н о в и н и, № 20, 12 февр. 1953

            Бел. за музикално-театралната дейност на С. Доброплодни в Шумен.

                                                                                                                                                                     160

            1954

            КОНЕВ, Илия. Българо-сръбски литературни взоимоотношения през ХІХ в. : [До Освобождението] / Илия Конев. С., БАН, 1954. 233 с.

            За С. Доброплодни на с. 9, 10, 19, 26, 34, 67, 91-93, 126, 130-132, 216.

                                                                                                                                                                     161

            1955

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. С. Приносът на Коларовград в зараждането на българското театрално дело. / Г. С. Джумалиев. // К о л а р о в г р а д с к а   б о р б а ( Шумен), № 26 и 27, 30 март и 2 апр. 1955.

Данни за представлението на комедията Михал (1856 г.)

                                                                                                                                                                     162

            ЛЕВИ, Изидор. 95 години в културна служба на народа. / Изидор Леви. // Ч и т а л и щ е, 1955, № 5, с. 36.

            Статия за читалище Зора в Сливен с бел. за С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     163

            САВА ДОБРОПЛОДНИ. // Ч и т а л и щ е, 1955, № 11, с. 9.

                                                                                                                                                                     164

            1956

            АПОСТОЛОВ, П. Къде е играно първото театрално представление. / П. Апостолов. // Н а р. т р и б у н а (Лом), № 19, 5 май 1956.

            Вж и: Не за приоритета, а за историческата истина. // Н а р. т р и б у н а (Лом), № 35, 11 авг. 1956.

            Где и кога е играно първото българско представление. // О т е ч. ф р о н т, № 3728, 22 авг. 1956.

            Още по въпроса за първото театрално представление. // Т е а т ъ р, 1957, № 8, с. 16-26.

            Авт. смята, че І театрално представление не е в Шумен, а в Лом. Според него представлението в Шумен е било през 1857 г.

                                                                                                                                                                     165

            ГЕНДОВ, Б. Около първите представления в България през 1856 г. / Б. Гендов. // Т р у д, № 207, 29 авг. 1956.

                                                                                                                                                                     166

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. Йосиф Майзнер режисьор на първото представление. / Г. Джумалиев. // С л а в я н и, 1956, № 6.

            За помощта, която Майзнер оказва на Доброплодни при подготовката на първото представление (1856 г.).

                                                                                                                                                                     167

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. Кога е представена комедията Михал в Шумен. / Г. Джумалиев. // К о л а р о в г р а д с к а  б о р б а (Шумен), № 54 и 55, 7 и 11 юли 1956.

            Също и в: Н а р. т р и б у н а (Лом), № 34, 4 авг. 1956.

                                                                                                                                                                     168

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. Първото представление. /Г. Джумалиев. // О т е ч. ф р о н т, № 3771, 11 окт. 1956, с. 3.

                                                                                                                                                                     169


 

            ДИНКОВ, К. Лайош Кошут в Шумен. / К. Динков. // В е ч. н о в и н и, 27 дек. 1956.

            Споменава се и за отношенията му с Доброплодни.

                                                                                                                                                                     170

            КИРИЛ, Патриарх български. Надмогване на вътрешни противоречия / Български патриарх Кирил. // К и р и л, Патриарх български : Екзарх Антим (1816-1888). С., 1956, с. 82-151.

            с. 128. Посочва се, че в годините 1847-1853 и 1856-1859 С. Доброплодни е учителствал в Шумен и че там той поставя комедията Михал.

                                                                                                                                                                     171

            ЦВЕТАНОВ, Ц. Библиотеките през епохата на възраждането ни / Ц. Цветанов. // Б и б л и о т е к а р, 1956, № 3, с. 16.

            За ролята на С.Доброплодни при откриването на библиотеки.

                                                                                                                                                                     172

            1957

            РАКОВСКИ, Георги С. Архив на Г. С. Раковски. Т. 2. : Писма до Раковски 1841-1860 / Георги С. Раковски. С., БАН, 1957. 916 с. : с ил.

            За С. Доброплодни на с. 669. В писмо на Ст. Г. Гидиков до Г. С. Раковски от 9. ноем. 1860 г. се разкрива лошото отношение на сливенци към Доброплодни.

                                                                                                                                                                     173

            СТОИЛОВ, Г. Първото честване на Кирил и Методий (1856) / Г. Стоилов. // Н а р. к у л т., № 18, 24 май 1957.

            На 11 май, 1856 г. в Шумен Доброплодни организира за първи път в града (а може би и в цяла България) отпразнуването на деня на Славянските просветители Кирил и Методий.

                                                                                                                                                                     174

Начало на страницата

 

             1958

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. С. Исторически очерк за библиотеката при читалище Д. Войников (1856-1956) : Началото на библиотеката и развоя й през 50-те и 60-те години на миналия век. / Г. С. Джумалиев. // С т о  години народно читалище Добри Войников. Коларовград. 1856-1956 : Юбилеен сборник. С., 1958, с. 62-65.

            с. 63-64. Дейността на Доброплодни по уреждане на читалнята.

                                                                                                                                                                     175

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. С. Старото читалище Архангел Михаил (гр. Шумен) средище на театрална дейност през епохата на Възраждането : (1856-1878) : Театрална дейност на старото Шуменско читалище през 50-те и 60-те години на миналия век / С. Джумалиев. // С т о  години народно читалище Добри Войников. Коларовград : 1856-1956 : Юбил. сб. С., 1958, с. 130-144.

            с. 132-142. За първото театрално представление комедията Михал за самата драма, подготовката и представянето й пред публика.

                                                                                                                                                                     176

            МАРИНОВ, Ив. Народни четения. / Ив. Маринов. // С т о години народно читалище Добри Войников. Коларовград : 1856-1956. С., 1958, с. 114-120.

            с. 114. За сказките, които изнасял пред гражданите на Шумен С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     177

            СТАНЧЕВ, Ст. Читалище Добри Войников в своята стогодишна история : Основаване на читалището. / Ст. Станчев. // С т о години народно читалище Добри Войников. Коларовград : 1856-1956. С., 1958, с. 8-13.

            С. Доброплодни основател на читалището и двигател в неговата разностранна дейност.

                                                                                                                                                                     178

            СТУДЕНОВ, В. Един нов документ към историята. / В. Студенов. // Т е а т ъ р, 1958, № 4, с. 65-67.

            Писмо на С. Доброплодни до Ст. Стамболов относно първото театрално представление в Шумен.

                                                                                                                                                                     179

            ЦВЯТКОВ, Георги. Сава Илиев Доброплодни. / Георги Цвятков. // С т о години народно читалище Добри Войников- Коларовград : 1856-1956 : Юбилеен сб. С., 1958, с. 209-212.

            Биогр. бел.

                                                                                                                                                                     180

            1959

            ДЕНЧЕВ, В. Просветната дейност на С. Доброплодни в Шумен / В. Денчев. // К о л а р о в г р а д с к а   б о р б а (Шумен), № 56, 21 апр. 1959.

                                                                                                                                                                     181

            САВА ДОБРОПЛОДНИ. // Б и б л и о т е к а р, 1959, № 2, с. 44.

            Биогр. бел.

                                                                                                                                                                     182

            1960

            БОЖИЛОВА, Д. Сава Доброплодни. / Д. Божилова. // Н а р. д е л о (Варна), № 298, 15 дек. 1960.

                                                                                                                                                                     183

            ДОЙЧИНОВ, В. 140 г. от рождението на Сава Доброплодни. / В. Дойчинов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 884, 14 дек. 1960.

                                                                                                                                                                     184

            ДРАГОВА, Н. Виден възрожденски учител : 140 години от рождението на С. Доброплодни. / Н. Драгова. // У ч и т. д е л о, № 102, 20 дек. 1960.

                                                                                                                                                                     185

            КОВАЧЕВ, Ц. Неуморен труженик на българската култура: 140 г. от рождението на С. Доброплодни. / Ц. Ковачев. // Р а б. д е л о, № 350, 15 дек. 1960.

                                                                                                                                                                     186

            КОНСТАНТИНОВ, Г. Васил Друмев. / Г. Константинов. // К о н с т а н т и н о в, Г. Писатели реалисти. Кн. 2. С., 1960, с. 20-21.

            За културния живот в Шумен с бел. за С. Доброплодни

                                                                                                                                                                     187

Начало на страницата

 

            КРАЕВ, Б. Основаването на читалище Доростол. / Б. Краев. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 33, 27 апр. 1960.

            По инициатива на С. Доброплодни през 1870 г. се събират средства и се открива първото българско читалище в Силистра.

                                                                                                                                                                     188

            КРАЕВ, Богдан. Сава Илиев Доброплодни е учителствувал в Силистра. / Богдан Краев. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 40, 21 май 1960.

                                                                                                                                                                     189

            ПАВЛОВ, Ив. Сава Доброплодни: 140 г. от рождението му. / Ив. Павлов. // Л и т. ф р о н т, № 51, 22 дек. 1960.

                                                                                                                                                                     190

            СЛАВОВ, Георги и др. Основателите на читалище Зора: Сава Доброплодни. / Георги Славов, Виктор Дойчинов. // С л и в е н с к а   з о р а (Сливен), Бр. единствен, 24 окт. 1960.

                                                                                                                                                                     191

            СТОЯНОВА, Лора. Сава Доброплодни / Лора Стоянова. // Ч и т а л и щ е, 1960, № 11, с. 37.

                                                                                                                                                                     192

           

             1962

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. С. Преустройство на шуменското училище в  елинославянско (1845-1848). / Г. С. Джумалиев. // Ш у м е н Коларовград : Сб. статии и материали за миналото на града : Кн. 2. Коларовград, 1962, с. 153-162.

            За учителстването на С. Доброплодни в Шумен.

                                                                                                                                                                     193

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. С. Учебното дело в гр. Шумен през 40-те години на миналия век. / Г. С. Джумалиев. // К о л а р о в г р а д с к а  б о р б а (Шумен), № 63, 31 май 1962.

            Вж и : Учебното дело в гр. Шумен през първата половина на ХІХ век. // Ш у м е н Коларовград : Сб. статии и материали за миналото на града : Кн. 2. Коларовград, 1962, с. 157.

            За учителите Н. Икономов, Ст. П. Изворски, С. Филаретов и С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     194

            1963

            ДОБРЕВ, Ч. С оръжието на смеха. / Ч. Добрев. // Р а б. д е л о, № 354, 20 дек. 1963.

            Пиесата Михал Мишкоед на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     195

            КАРАКАШЕВ, В. Михал Мишкоед [от С. Доброплодни на сцената на Държавния сатиричен театър] / В. Каракашев. // З е м .  з н а м е, № 279, 28 ноем. 1963.

                                                                                                                                                                     196

            СЕВЕРНЯК, С. Рампата още свети. / С. Северняк. // Л и т. ф р о н т, № 77, 21 дек. 1963.

            За С. Доброплодни и комедията Михал.

                                                                                                                                                                     197

            1964

            ДЕЧЕВ, В. Виден възрожденски учител и общественик: 70 г. от смъртта на Доброплодни. / В. Дечев. // С л и в е н с к

о   д е л о (Сливен), № 54, 6 май 1964.

                                                                                                                                                                      198

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев. // К р а т к а българска енциклопедия : Т. 2. С., 1964, с. 198.

                                                                                                                                                                     199

            ДРУМЕВА, И. Една добра сполука. / И. Друмева. // О т е ч. ф р о н т, № 6022, 11 ян. 1964.

            Постановката на Михал Мишкоед в Сатиричния театър.

                                                                                                                                                                     200

Начало на страницата

 

            1965

            АНГЕЛОВА, Ст. Сава Доброплодни и възраждането на Силистра : 145 години от рождението му / Ст. Ангелова. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра),  № 151, 28 дек. 1965.

                                                                                                                                                                     201

            БОЖИЛОВ, Кирил. Учителят : Очерк / Кирил Божилов. // С е п т е м в р и й ч е, № 100, 15 дек. 1965.

                                                                                                                                                                     202

            ГЕОРГИЕВ, Йордан и др. Документ за дейността на С. Доброплодни : (Доклад на турските полицейски служби за дейността му през първите години на учителстването му) / Йордан Георгиев, Борис Ачков. // У ч и т. д е л о, № 96, 17 дек. 1965.

                                                                                                                                                                     203

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. Аз влизам в обществото като учител / Г. Джумалиев. // О т е ч. ф р о н т, № 6629, 30 дек. 1965.

            145 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     204

            СИРАКОВ, Станю. Първите. / Станю Сираков. // С и р а к о в, Станю. В кондиката пише (1856-1966): Сто и десет години от основаването на първите читалища. С., 1965, с. 9-12.

            Основаването на Шуменското девическо училище (11 май 1856) и читалище Напредък от Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     205

            СТАНЧЕВ, Ст. Вдъхновен книжовник. / Ст. Станчев. // К о л а р о в г р а д с к а  б о р б а (Шумен), № 144, 14 дек. 1965.

            145 г. от рождението на Доброплодни.

                                                                                                                                                                     206

           СТЕФАНОВ, В. Сава Доброплодни : По случай 145 г. от рождението му. / В. Стефанов. // С р е д е н  м е д. р а б о т н и к, 1965, № 4, с. 43-45.

Дейността му като авт. и преводач на медицински книги.

                                                                                                                                                                     207

            1966

            ВАСИЛЕВ, Йордан. Сава Доброплодни : По случай 145 г. от рождението. / Йордан Василев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен),  № 4, 8 ян. 1966.

                                                                                                                                                                     208

            ДЖУМАЛИЕВ, Г. Сава Доброплодни: (145 г. от рождението му). / Г. Джумалиев. // С е м е й с т в о  и  у-щ е, 1966, № 5, с. 20-21.

                                                                                                                                                                     209

            КОНЕВ, Илия. Българо - сръбски и българо - хърватски книжовни взаимоотношения : (Материали и документи) / Илия Конев. С., БАН, 1966. 318 с.        За С. Доброплодни на с. 10, 38, 39, 60, 63.

                                                                                                                                                                     210

            ПЕТРОВА, Т. и др. Сава Илиев Доброплодни: 1820-1966 : Библиогр. справка. / Т. Петрова, Р. Стойчева. Шумен, 1966. 5 с.

                                                                                                                                                                     211

            РАКОВСКИ, Георги С. Архив на Г. С. Раковски : Т. 3. / Георги С. Раковски. С., БАН, 1966. 962 с.

            За С. Доброплодни на с. 99, 101, 229, 254, 327, 871, 874.

                                                                                                                                                                     212

            СТАНЧЕВ, Ст. Сава Доброплодни. / Ст. Станчев. // Ч и т а л и щ е, 1966, № 1, с. 8-9.

                                                                                                                                                                     213

Начало на страницата

 

            1967

          БЛИЗНАКОВ, П. Списание Нова българска пчела (издавано от С. Доброплодни във Варна през 1887 г.) / П. Близнаков. // Н а р. д е л о (Варна), № 25, 29 ян. 1967.

                                                                                                                                                                     214

            ДЖУМАЛИЕВ, Георги. Истината на първото българско театрално представление. / Георги Джумалиев. // Н а р. к у л т., № 38, 23 септ. 1967.

                                                                                                                                                                     215

            НИЦОЛОВ, Л. Първият учебник по теория на литературата на нашето Възраждане / Л. Николов. // Б ъ л г. е з. и  л и т., 1967, № 3, с. 45-57.

            За Писмовника на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     216

            1968

            КИСЕЛКОВ, Васил Сл. Сава Доброплодни: [Биогр. очерк] / И с т. п р е г л., 1968, № 4, с. 77-87.

                                                                                                                                                                     217

            ПАРПУЛОВ, Д. За Доброплодни и за още нещо. / Д. Парпулов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 16, 6 февр. 1968.

            Авт. на статията поставя въпроса за наименованието на Сливенския театър.

                                                                                                                                                                     218

            1969

            БОБЧЕВ, Др. Светилище. / Др. Бобчев. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 118-120, 11 окт. 1969.

            Дейността на читалището от основаването му до наши дни. Един от основателите С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     219

            ДОБРОПЛОДНИ, С. х. И. (3.ХІІ. 1820-19.ІХ. 1894): Учител, книжовник, почетен член на БКД. // С т о  години Българска академия на науките : 1869-1969 : Т.1 : Академици и членове кореспонденти: (Библиогр. сведения). С., 1969, с. 21.

                                                                                                                                                                     220

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава. // С т о я н о в, Маню. Българска възрожденска книжнина : Т.1. С., 1969, с. 85-87.

                                                                                                                                                                     221

            МИНЧЕВ, Светослав. Сава Доброплодни. / Светослав Минчев. // Б у д и т е л и на нацията. С., 1969, с. 128-134.

                                                                                                                                                                     222

            ПАРПУЛОВ, Деян. Сава Доброплодни бележит възрожденец : 75 г. от смъртта му. / Деян Парпулов. // П р е г л е д : Култ.-инф. бюл. (Сливен), 1969, № 5, с. 8-11.

                                                                                                                                                                     223

            ТАБАКОВ, Никола. Сава Доброплодни. /Никола Табаков. // Б е л е ж и т и българи : 1396-1878 : Т. 3. С., 1969, с. 279-289.

                                                                                                                                                                     224

Начало на страницата

 

            1970

            АРСОВ, Борис. Радетел за народна просвета. / Борис Арсов. // О т е ч. ф р о н т, № 8148, 15 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     225

            БРЪЗИЦОВ, Христо Д. Слънцето и в блато се оглежда, но пак си остава чисто / Христо Бръзицов. // В е ч. н о в и н и, № 5975, 15 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     226

            БЪРЗАКОВА, Красимира. Поборник на българската култура. / Красимира Бързакова. // Н а р. к у л т., № 50, 12 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     227

            ВЕЛКОВ, Цонко. Тържество за Сава Доброплодни.


 

/ Цонко Велков. // Ш у м е н с к а  з а р я (Шумен), № 151, 29 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     228

            ДЕЧЕВ, Васил. Неуморим народен просветител : 150 г. от рождението на Сава Доброплодни. / Васил Дечев. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 147, 15 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     229

            ДЖУМАЛИЕВ, Георги. Бележит възрожденец учител и общественик. / Георги Джумалиев. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 142, 8 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     230

            ИВАНОВ, Др. От Многострадална Геновева до днес. / Др. Иванов. //С и л и с т р.  т р и б у н а (Силистра), № 105, 5 септ. 1970.

            Театрална дейност на читалище Доростол. Споменава се и за дейността на Доброплодни.

                                                                                                                                                                     231

            ИКОВА, Иванка. Възрожденецът Сава Доброплодни : 150 г. от рождението му. / Иванка Икова. // У ч и т. д е л о, № 91, 22 дек 1970.

                                                                                                                                                                     232

            КОНСТАНТИНОВ, Петър. Просветител и книжовник : 150 г. от рождението на С. Доброплодни. / Петър Константинов. // Т р у д о в о  д е л о, № 99, 15 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     233

            НЕДЯЛКОВ, Христо. Виден просветител и книжовник. / Христо Недялков. // Р а б. д е л о, № 338, 4 дек. 1970.

                                                                                                                                                                     234

            ТОДОРОВ, А. Доброплодният. / А. Тодоров. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 7347, 15 дек. 1970.

            Също и в: С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 148, 17 дек. 1970.

            150 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     235

            1971

            БОГДАР, Й. Клуцохорският мост : Разказ. / Й. Богдар. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 77-82, 8-17 юли 1971.

            В бр. 77 се посочва, че инициатор за изграждане на моста на р. Асеновска е С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     236

            БОЙЧЕВА, Вера. Българи - учители в Сърбия. / Вера Бойчева. // Г о д. Филос. истор. фак., Педагогика, 65, 1971 (С., 1973), с. 48-85.

            На с. 66-84 авт. се спира на учителстването на С. Доброплодни в Сремски Карловци (1853-56).

                                                                                                                                                                     237

            ГОЛЕМАНОВ, Хр. Сава Доброплодни един от възрожденските радетели на здравна култура на народа. / Хр. Големанов. // Х и г и е н а   и   з д р а в е о п а з в а н е, 1971, № 1, с. 96-99.

                                                                                                                                                                     238

            ДОБРЕВ, Петър. По светлите дири на един живот. / Петър Добрев. // П р е г л е д. Култ.-инф. бюл. (Сливен), 1971, № 1, с. 53-56.

                                                                                                                                                                     239

            КАРАДЖОВ, Светлозар. Михал Мишкоед: [от С. Доброплодни в Старозагорския куклен театър] куклен театър за възрастни. / Светлозар Караджов. // С е п т е м в р и (Стара Загора), № 27, 16 апр. 1971.

                                                                                                                                                                     240

            ПАВЛОВ, Иван. Учител, книжовник, читалищен деец : 150 г. от рождението на С. Доброплодни. / Иван Павлов. // Ч и т а л и щ е, 1971, № 2, с. 31-32.

                                                                                                                                                                     241

Начало на страницата

 

            [СТО и петдесет] 150 г. от рождението на Сава Доброплодни. // С л и в е н с к о д е л о (Сливен), № 1, 5 ян. 1971.

                                                                                                                                                                     242

            ТИХОВА, Н. Сава Доброплодни: Приносът му в театралното дело преди Освобождението. / Н. Тихова. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1971, № 1, с. 32-33.

                                                                                                                                                                     243

            1972

            БАЛАБАНОВ, Йордан. За някои именити сливенски журналисти и публицисти : Сава Илиев Доброплодни. / Йордан Балабанов. // Л у к о в, Георги и др. Страници из историята на местния печат. С., 1972, с. 107-109.

                                                                                                                                                                     244

            БОЙЧЕВА, Вера. Сава Доброплодни учител в гимназията в Сремски Карловци / Вера Бойчева. // Н а р. п р о с в., 1972, № 1, с. 102-107.

                                                                                                                                                                     245

            ДИНЕКОВ, Петър. Сава Доброплодни. / Петър Динеков. // Д и н е к о в, Петър : Историческа съдба и съвременност. С., 1972, с. 222-239.

                                                                                                                                                                     246

            ИЛИЕВ, Борис. Основателят. / Борис Илиев. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 26, 3 март 1972.

            С. Доброплодни и театралното дело в Силистра.

                                                                                                                                                                     247

ЙОРДАНОВА, Катя. Едно писмо на Сава Доброплодни: ( из кореспонденцията му с Йосиф Майзнер) / Катя Йорданова. // Л и т. м и с ъ л, 1972, № 2, с. 115-120.

            Писмото е от 13. ХІІ. 1884 г. В него С. Доброплодни между другото съобщава, че през лятото е организирал педагогически курсове с учителите от окръга (едни от първите преди Освобождението).

                                                                                                                                                                     248

            КАРАКОСТОВ, Стефан. Българският театър. / Стефан Каракостов. С., 1972.

            с. 223-229; с. 252-257. За Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     249

            КОНДАРЕВ, Никола. Първите читалища. /Никола Кондарев. // К о н д а р е в, Н. и др. Народните читалища в България: Т.1. Народните читалища преди Освобождението. С., 1972, с. 17-41

            с. 35-36. С. Доброплодни основател на читалището в Шумен.

                                                                                                                                                                     250

            СИРАКОВ, Станьо. Радетели на народните читалища. /Станьо Сираков. // К о н д а р е в, Н.и др. Народните читалища в България : Т. 1. Народните читалища преди Освобождението. С., 1972, с. 169-187.

            с. 181. За С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     251

            СИРАКОВ, Станьо. Читалищата и развитието на учебно - просветното и книжовно дело /Станьо Сираков. // К о н д а р е в, Н. и др. Народните читалища в България: Т. 1. Народните читалища преди Освобождението . С., 1972, с. 84-99.

            с. 86. Отношението на С. Доброплодни към проблема.

                                                                                                                                                                     252

            СИРАКОВ, Станьо. Читалищната театрална дейност. /Станьо Сираков. // К о н д а р е в, Н. и др. Народните читалища в България : Т. 1. Народните читалища преди Освобождението. С., 1972, с. 120-134.

            с. 122. Първото театрално представление в Шумен комедията Михал.

                                                                                                                                                                     253

Начало на страницата

 

            ХРИСТОВА, Д. Светлик и в мрака /Д. Христова. // [С т о] 100 години образцово народно читалище Доростол: (1870-1970) : Препоръчит. библиогр. Силистра, 1972, с. 5-9.

            с. 5-7. С. Доброплодни и дейността му в читалището.

                                                                                                                                                                     254

            ЧОЛОВ, Петър. Музейна и събирателска дейност на читалищата / Петър Чолов. // К о н д а р е в, Н. и др. Народните читалища в България : Т. 1. Народните читалища преди Освобождението. С., 1972, с. 135-143.

            с. 142. През 1857 г. С. Доброплодни с помощта на учениците си, създава към читалището в Шумен музей със старинни предмети от Плиска и Преслав.

                                                                                                                                                                     255

            1973

            КАРАКОСТОВ, Стефан. За петнадесетте представления на театралното дружество в Силистра през 1871-72 г. / Стефан Каракостов. // К а р а к о с т о в, Стефан. Българският възрожденски театър на освободителната борба : 1958-1878. С., 1973, с. 646-651.

            с. 648-649. С. Доброплодни организатор на театралната дейност в Силистра.

                                                                                                                                                                     256

            КАРАКОСТОВ, Стефан. Има ли театър на маските в Сливен през 1870-1871 г? / Стефан Каракостов. // К а р а к о с т о в, Стефан. Българският възрожденски театър на освободителната борба : 1858-1878. С., 1973, с. 570-575.

            с. 570. Споменава се, че в 1860 г. в Сливен е играна комедията Михал под формата на домашен театър. Посочва се, че в същата година е създадена от С. Доброплодни и обществена библиотека.

                                                                                                                                                                     257

            КАРАКОСТОВ, Стефан. Преводната драматургия в 60-те години. / Стефан Каракостов. // К а р а к о с т о в, Стефан. Българският възрожденски театър на освободителната борба : 1858-1878. С., 1973, с. 121-122.

            с. 121. Посочва се, че в 1860 г. С. Доброплодни превел на бълг. ез. Скъперник кир Яни на Йован Ст. Попович.

                                                                                                                                                                     258

            ПОПСАВОВА, Д. Сава Хаджиилиев Доброплодни:

(1820-1894) / Д. Попсавова. // Н о в и   к н и г и, 1973, № 22, с. 20-24.

            Биогр. бел. Библиография.

                                                                                                                                                                     259

            ТОНЕВ, Велко. Добруджа през Възраждането: (Културен живот, църковно -национални борби и революционни движения) / Велко Тонев. Варна: Държ. изд., 1973. 320 с.

            За дейността на Доброплодни в Тулча, Силистра, Кюстенджа и др. на с. 49, 50, 203, 108, 158.

                                                                                                                                                                     260

Начало на страницата

 

            1974

            БРАДИСТИЛОВА, Маргарита. Възрожденец с дух светъл : 80 г. от смъртта на С. Доброплодни. / Маргарита Брадистилова. // Л и т. ф р о н т, № 19, 9 май 1974, с. 2.

                                                                                                                                                                     261

            ГРИГОРОВ, Георги М. Това мило поприще: 80 г. от смъртта на С. Доброплодни. / Георги М. Григоров. // П у л с, № 11, 21 май 1974, с. 11.

                                                                                                                                                                     262

            ГЪЛЪБОВА, С. Сава Доброплодни : (1820-18894) / С. Гълъбова. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1974, № 4, с. 22.

                                                                                                                                                                     263

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев : (1820-1894). // Е н ц и к л о п е д и я : А-Я. С., 1974, с. 238.

                                                                                                                                                                     264

            ИЛИЕВ, Борис. Смехът на основоположника: Отзив за последната постановка на Михал Мишкоед от С. Доброплодни в Силистренския театър. / Борис Илиев. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 16, 7 февр. 1974.

                                                                                                                                                                     265

            ТОПАЛОВ, Кирил. Първото представление. / Кирил Топалов. // П л а м ъ ч е, 1974, № 8.

                                                                                                                                                                     266

            1975

            ИСТОРИЯ на образованието и педагогическата мисъл в България: В 2 т. : Т. 1. С., Нар. просв., 1975.

            За С. Доброплодни на с. 270, 271.

                                                                                                                                                                     267

            КАРАСИМЕОНОВА, Малина. Сливенец, с който се гордеем : 155 г. от рождението на С. Доброплодни. / Малина Карасимеонова. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 139, 2 дек. 1975.

            Вж и: Българин, с който се гордеем. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 139, 4 дек. 1975.

                                                                                                                                                                      268

            ПЕНЕВ, Пенчо. Читалищни театрални представления в Лом и Шумен. / Пенчо Пенев. // П е н е в, Пенчо. История на българския драматичен театър. С., 1975, с. 62.

                                                                                                                                                                     269

            1976

            БЕКРИЕВ, Христо. Писмовникът на Сава Доброплодни. / Христо Бекриев. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 108, 16 септ. 1976.

                                                                                                                                                                     270

            ГЕОРГИЕВА, Доротея. Делото на Сава Доброплодни. / Доротея Георгиева. // Ш у м е н с к а  з а р я (Шумен), № 44, 13 апр. 1976.

                                                                                                                                                                     271

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев. // Р е ч н и к на българската литература: Т. 1: А-Д. С., 1976, с. 367-369.

                                                                                                                                                                     272

Начало на страницата

 

            1978

            БЕШКОВ, Любен. Просветната дейност на Сава Доброплодни. / Любен Бешков. // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Толбухин), № 15, 4 февр. 1978.

                                                                                                                                                                      273

            ГЕНЧЕВ, Николай. Завършване на културното възраждане през 50-70 г. на ХІХ век : Наука, журналистика и изкуство. / Николай Генчев. // Г е н ч е в, Николай. Българско възраждане. С., 1978, с. 188-190.

            с. 186. През 1856 г. в Шумен се поставят основите на българския театър с комедията на С. Доброплодни Михал.

                                                                                                                                                                     274

            ИРЕЧЕК, Константин. Новобългарска литература. / Константин Иречек. // И р е ч е к, Константин. История на българите. // С поправки и добавки от самия автор. С., 1978, с. 594-602.

            с. 599. С. Доброплодни автор на първата оригинална българска комедия.

                                                                                                                                                                     275

            1979

            ГЬОРОВА, Севелина. Театърът на Българското възраждане. / Севелина Гьорова. // Г ь о р о в а, Севелина. Българският драматичен театър. С., 1979, с. 14-26.

            с. 16. Посочва се, че първото театрално представление е изнесено в Шумен през 1856 г. Цит. се Автобиографията на Доброплодни, в която се вписва това представление.

                                                                                                                                                                     276

            1980

            БОЙЧЕВА, Къна. Малко известни данни за театралната дейност на Сава Доброплодни. / Къна Бойчева. // Р о д н а  р е ч, 1980, № 7, с. 9-11.

                                                                                                                                                                     277

            ВЕЧЕР за Сава Доброплодни. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 154, 30 дек. 1980.

                                                                                                                                                                     278

            ГЕРАСИМОВА, Д. Ролята на Сава Доброплодни за установяването на българската терминология в областта на литературознанието: Дипломна работа /Д. Герасимова. Шумен, ВПИ, 1980.

                                                                                                                                                                     279

            ДОЙЧЕВ, Любомир. Сава Доброплодни като автор. / Любомир Дойчев. // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Толбухин), № 129, 1 ноем. 1980.

                                                                                                                                                                     280

            КАРАСИМЕОНОВА, Малина. Борец за духовна свобода. /Малина Карасимеонова. // М а к о в е (Сливен), № 12, 25 дек. 1980.

                                                                                                                                                                      281

            КАРАСИМЕОНОВА, Малина. Светла личност на нашето възраждане. / Малина Карасимеонова. // С и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 146, 13 дек. 1980.

15 декември 160 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     282

            КРЪСТЕВА, Олга. За даскала с прякора и мишкоеда Михал. / Олга Кръстева. // К р ъ с т е в а, Олга. Театърът през вековете. С., 1980, с. 462-465.

За комедията Михал Мишкоед на С. Доброплодни.                                                                                                                                                                               283

            СТЕФАНОВ, В. Книжовници здравно - просветни дейци : (Захари Княжевски, Сава Д о б р о п л о д н и, Хаджи Найден Йованович, Анастас Гранитски, Георги Икономов, Павел Бобеков) / В. Стефанов. // С т е ф а н о в, В. Българската медицина през Възраждането. С., 1980, с. 95-106.

                                                                                                                                                                     284

Начало на страницата

 

          1981

            БРАДИСТИЛОВА-ДОБРЕВА, Маргарита. Един от първите : 160 г. от рождението на С. Доброплодни. / Маргарита Брадистилова-Добрева. // Л и т. ф р о н т, № 2, 8 ян. 1981, с. 6.

                                                                                                                                                                     285

            ДИМИТРОВ, Ангел. Българското учителство през третата четвърт на ХІХ в. / Ангел Димитров. // П р о б л е м и на Българското възраждане: (Сб. изследвания по бълг. история. ). С., 1981, с. 206-247.

            Сведения за учителите в Сливен Сава Филаретов, Сава Доброплодни, Михаил Греков, Тодор Икономов и др.

                                                                                                                                                                     286

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев: (3. ХІІ. 1820, Сливен 19.ІV. 1894, София). // Е н ц и к л о п е д и я  България : Т. 2. С., 1981, с. 384.

                                                                                                                                                                     287

            ДОЙЧЕВ, Любомир. Сава Доброплодни в Силистра. / Любомир Дойчев. // С и л и с т р. т р и б у н а, № 5, 13 ян. 1981.

                                                                                                                                                                     288

            1982

            ВОЙНИКОВА, Антоанета. Опит за нов прочит на Михал Мишкоед от С. Доброплодни: Към въпроса за раждането на българската комедия. / Антоанета Войникова. // Л и т. м и с ъ л, 1982, № 3, с. 73-85.

                                                                                                                                                                     289

            ВЪТОВ, Върбан. Езикът на Сава Доброплодни в първото съчинение Игиономия. / Върбан Вътов. // Е з. и  л и т., 1982, № 3, с. 82-96.

                                                                                                                                                                     290

            1984

            АЛЕКСАНДРОВ, Ал. Биографични щрихи за Сава Доброплодни : Неиздаден труд. / Ал. Александров. Варна, 1984.

            Машинописният екземпляр се намира в библиотеката на образцово народно читалище Д. Войников Шумен.

                                                                                                                                                                     291

            АЛЕКСАНДРОВ, Сашо. За народно просветление: 90 години от смъртта на С. Доброплодни. / Сашо Александров. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 71, 16 юни 1984.

                                                                                                                                                                     292

            ГЕОРГИЕВА, Павлина. Сава Доброплодни: 1820-1894: Био-библиография. /Павлина Георгиева. Шумен,1984. 19с.

                                                                                                                                                                     293

            ДИМОВА, В. Сава Доброплодни и културното развитие на Сливен. / В. Димова. // В е к о в е, 1984, № 1, с. 58-63.

                                                                                                                                                                     294

            1985

            БОЙЧЕВА, Къна. Добавки към театралната биография на С. Доброполодни. / Къна Бойчева. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 215 и 216, 14 и 15 дек. 1985.

                                                                                                                                                                     295

            БОЙЧЕВА, К. Ораторът Сава Доброплодни. /К. Бойчева. // Л е к ц. п р о п а г а н д а, 1985, № 5, с. 88-91.

                                                                                                                                                                     296

            ВАСИЛЕВ, Васил. Светла диря в духовното развитие на Шумен. / Васил Василев. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 206, 4 дек. 1985.

            165 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     297

            ДАМЯНОВА, Румяна. Писменик на С. Доброплодни и културното развитие през Възраждането. / Румяна Дамянова. // П р и н о с ъ т на интелигенцията от Сливенския край за формиране на национално съзнание през Възраждането : В 2 ч. : Ч. 2. Сливен, 1985, с. 19-24.

                                                                                                                                                                     298

            ДИМОВ, Димо. Сава Доброплодни: 1820-1985. / Димо Димов. Шумен, Образцово нар. читалище Добри Войников, 1985. 29 с.

            Биогр. бел.  

                                                                                                                                                                     299

            ДИМОВА, Веселина. Приносът на С. Доброплодни в културното развитие на Сливен през 60-те години на ХІХ в./ Веселина Димова. // П р и н о с ъ т на интелигенцията от Сливенския край за формиране на национално съзнание


 

 през Възраждането : В 2 ч. : Ч. 2. Сливен, 1985, с. 69-78.

            Вж и: Сава Доброплодни и културното развитие на Сливен. // В е к о в е, 1985, № 1, с. 58-63.

            С библиогр.

                                                                                                                                                                     300

            ПАВЛОВ, Павел. Личност с активна творческа и културна дейност. / Павел Павлов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 148, 21 дек. 1985.

            165 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     301

            РУПЧЕВ, Георги. Нова българска пчела. / Георги Рупчев. // П е р и о д и к а  и литература: Т. 1. С., 1985, с. 358-366.

            Анализ на вестника издаван от С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     302

            ТРИФОНОВА, Цвета. Ще забравя всичките трудове, стига само да докарам някоя полза на Отечеството. / Цвета Трифонова. // Р о д н а   р е ч, 1985, № 4, с. 10-13.

                                                                                                                                                                     303

Начало на страницата

 

            1986

          ГЕЧЕВА, Кръстина. Сава Доброплодни. /Кръстина Гечева. // Г е ч е в а, Кръстина. Българската култура през Възраждането : Библиогр. С., 1986, с. 375.

                                                                                                                                                                     304

             ГОЛЕМАНОВА, Жана. Пионерското дело на възрожденеца Сава Доброплодни: 140 г. от излизането на първата книга по хигиена у нас: (Кратко здравословие или уроци за да си вардим здравието) / Жана Големанова. // З д р. ф р о н т, № 34, 23 авг. 1986.

                                                                                                                                                                     305

            ГРИГОРОВ, Георги М. От признателното потомство вечно да не се забрави / Георги М.Григоров. // М а к о в е (Сливен), № 5, 29 май 1986.

                                                                                                                                                                     306

            ГРИГОРОВ, Георги М. Това мило поприще - учителството / Георги М. Григоров. // Г р и г о р о в, Георги М. С перо и меч : Очерци. С., 1986, с. 12-19.

                                                                                                                                                                     307

            ДАМЯНОВА, Румяна. Писменик на Сава Доброплодни и културното развитие през Възраждането. / Румяна Дамянова. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 2, 4 ян. 1986.

                                                                                                                                                                     308

            ДИМКОВ, Николай. Будител на Българското възраждане. / Николай Димков. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 159 и 160, 8 и 10 юли 1986.

                                                                                                                                                                     309

            САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ: Сб. от научни доклади и съобщения, изнесени на сесията по случай 165 годни от рождението му, проведена на 4 декември 1985 г. Шумен, ОНС и др., 1986. 160 с.

            Съдържа: Юрий А в р а м о в. Животът на Сава Доброплодни. Николай Д и м к о в. Сава Илиев Доброплодни (Черти от живота и делото му). Димо Д и м о в. Недооценени ценности от живота на Сава Илиев Доброплодни. Тихомир Д и м к о в. Сръбските издания на Сава Доброплодни. Къна Б о й ч е в а. Добавки към театралната биография на Сава Доброплодни. Васил Д е ч е в. Учителстването и обществената дейност на Сава Доброплодни в Сливен. Пирин Б о я д ж и е в. Сава Доброплодни в Силистра. - Сашо А л е к с а н д р о в. Душевността на учителя. Белчо К р ъ с т е в. Учителят Сава Илиев Доброплодни. - Васил В а с и л е в. Сава Доброплоднии и уредба на учебното дело в град Шумен. Янка М а р и н о в а. Приносът на Сава Доброплодни за усъвършенстване на началното образование. Яни М и л ч а к о в, Красен Т е н е в. Писменик на Сава Доброплодни и реторичната традиция на Възраждането. Румяна Д а м я н о в а. Новаторството на Сава Доброплодни. Кина В а ч к о в а. Езикът на Сава Доброплодни и книжовноезиковата традиция в Шуменското средище. Надка Н и к о л о в а. Словообразователни способи в Кратко здравословие на Сава Доброплодни. Красимира К о л е в а. Диалектните елементи в комедията Михал на Сава Илиев Доброплодни. Марияна И в а н о в а. Към историята на обучението по български език. Александър А л е к с а н д р о в. Диалектни особености върху езика на Сава Илиев Доброплодни. Елена И в а н о в а. Сава Доброплодни автор на учебник по чуждоезиково обучение. Валентина А в р а м о в а. Руският език и съчинението на Сава Доброплодни Нова метода. Росица А т а н а с о в а. От изво ра на народната мъдрост (Пословици и поговорки в Писменик). Лидия Т е р з и й с к а. Документални материали за Сава Доброплодни в българския исторически архив на НБКМ.

                                                                                                                                                                     310

            ИВАНОВА, Елена. Първата най-кратка автобиография на С. Доброплодни (написана във Варна 24 март 1886 г.) / Елена Иванова. // Е з. и  л и т., 1986, № 5, с. 82-86.

                                                                                                                                                                     311

            ИВАНОВА, Марияна. Първо ръководство за речта. / Марияна Иванова. // С т у д е н т с к и    г л а с ( ВПИ- Шумен ), № 2, 1986.

            За книгата на Сава Доброплодни Писмовник.

                                                                                                                                                                     312

            КОЛЕВА, К. Научна сесия за Сава Доброплодни. / К. Колева. // Е з. и  л и т., 1986, № 4, с. 118-120.

                                                                                                                                  313

            МАРИНОВА, Янка. Приносът на Сава Доброплодни за началното образование. / Янка Маринова. // С т у д е н т с к и   г л а с ( ВПИ-Шумен ), № 2, 1986.

                                                                                                                                          314

         НИКОЛОВ, Никола Г. Деец на българската възрожденска наука. / Никола Г. Николов. // Е з. и  л и т., 1986, № 4, с. 52-60.

            Проблеми на естетиката и литературознанието в съч. Писовник на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     315

            ЦВЕТКОВ, Георги. Никога градът или селото не ще ви укроти, че сте дали толкова за школски книжки. / Георги Цветков. // Н о в о  Л у д о г о р и е (Разград), № 12, 15 ян. 1986.

                                                                                                                                                                     316

Начало на страницата

 

            1987

            БОЙЧЕВА, Къна. Ораторът Сава Доброплодни. / Къна Бойчева. // Л е к ц. п р о п., 1987, № 5, с. 89-91.

                                                                                                                                                                     317

            ДИМКОВ, Николай. Още за второто учителстване на Сава Доброплодни в Шумен. / Николай Димков. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 58, 26 апр. 1987.

                                                                                                                                                                     318

            1988

            БОЙЧЕВА, Къна. Нови добавки към театралната дейност на Сава Доброплодни. / Къна Бойчева. // Т е а т ъ р, 1988, № 2, с. 41-43.

                                                                                                                                                                     319

            ДИМКОВ, Мирослав. Шумен в автобиографията на Доброплодни. / Мирослав Димков. // Ш у м е н с к а    з а р я (Тича), Лит. притурка, № 5, 1 окт. 1988.

            Откъси от автобиографията му с коментар.

                                                                                                                                                                     320

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев. // Б ъ л г а р с к а  възрожендска интелигенция : Енциклопедия. С., 1988, с. 214-215.

            Кратки биогр. бел. Библиогр.

                                                                                                                                                                     321

            НИКОЛОВА, Надка. Сава Доброплодни пръв строител на медицинската терминология. / Надка Николова. // Б ъ л г. е з., 1988, № 1, с. 39-42.

                                                                                                                                                                     322

            СЛАВОВА, Трендафила Илиева : (1785-1845). // Б ъ л г а р с к а  възрожденска интелигенция : Енциклопедия. С., 1988, с. 600.

            Майка на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     323

            1989

            ДИМКОВ, Николай. Сава Хаджиилиев Доброплодни: [Библиогр.] / Николай Димков. // Д и м к о в, Николай. Възрожденският Шумен : Библиография. Шумен, 1989, с. 142-154.

                                                                                                                                                                     324

            1990

            МИЛЧАКОВ, Яни. Стих и език: Българска метрика. / Яни Милчаков. // М и л ч а к о в, Яни. Стих и поезия. С., 1990, с. 10-23.

Анастас Кипиловски и Сава Доброплодни за стиха.

                                                                                                                                                         325

            ПЕТРОВА, Росица. Сава Илиев Доброплодни: 170 г. от рождението му /Росица Петрова. // Н о в и  к н и г и, 1990, № 18, с. 18-26.

            Биогр. бел. Библиогр.

                                                                                                                                                                     326

            ЦВЕТКОВ, Георги. Виден възрожденец, педагог и книжовник. / Георги Цветков. // Ш у м е н с к а  з а р я (Шумен), № 147, 15 дек. 1990.

            170 г. от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     327

Начало на страницата

 

            1991

ДИМКОВ, Николай. Черти от живота и делото на Сава Илиев Доброплодни. / Николай Димков. // Д и м к о в, Николай. Страници от българското Възраждане / Николай Димков. Шумен, 1991, с.70-82.

            За дейността му в Шумен.

                                                                                                                                                                     328

            ПЕТРОВА, Росица. Сава Доброплодни : Био-библиогр. / Росица Петрова. Сливен : Жажда, 1991. 108 с.

            Указателят е от поредицата персоналии за бележити възрожденци от Сливенския край, които РБ С. Доброплодни издава. Издаден  е по случай 170 г. от рождението му.

                                                                                                                                                                     329

            ПЕТРОВА, Росица. Учителската стачка и ... Сава Доброплодни. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о    д е л о (Сливен), N 32, 14 юни 1991, с. 2.

            За качествата на С. Доброплодни като преподавател - оценка от управителя на гимназията в Сремски Карловци (Сърбия).

                                                                                                                                                                     330

            1993

            БЕШКОВ, Любен. Приносът на Сава Доброплодни за възраждането на българското население от Добруджа. /Любен Бешков.// Д о б р у д ж а н с к а   т р и б у н а (Добрич),  № 249 и 251, 26 и 28 окт. 1993.

                                                                                                                                                                     331

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Защо Сава Доброплодни напуска Силистра? / Пирин Бояджиев. // П о р т Силистра (Силистра), №10, 26 ян. 1993

            През 1872г.

                                                                                                                                                                     332

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Непозната автобиография на Сава Доброплодни. / Пирин Бояджиев. // Н о в а  с и л и с т р. т р и б у н а (Силистра), № 53, 9 юли 1993, с.6

            Неизв. досега автобиогр., изд.1881.

                                                                                                                                                                     333

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Първата автобиография на Сава Доброплодни / Пирин Бояджиев. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 204, 20 окт. 1993, с.6.

                                                                                                                                                                     334

            ГОЧЕВ, Ярослав. Сава Доброплодни един от първите учители във Варна /Ярослав Гочев. // В а р н а   е к с п р е с (Варна), № 42, 20 февр. 1993, с.9

                                                                                                                                                                     335

            ГРИГОРОВ, Георги М. Това мило поприще учителството. / Георги М. Григоров.// А з б у к и, № 30, 27 юли 2 авг. 1994.

            Книжовникът и възрожденецът Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     336

            РАДЕВА, Красимира. Сава Доброплодни в културната история на Силистра. / Красимира Радева. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 39, 21 май 1993, с.18.

                                                                                                                                                                      337

            1994

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Още една автобиография на Сава Доброплодни. / Пирин Бояджиев. // С л и в е н   д н е с, (Сливен), № 10, 4 февр. 1994, с. 6.

            Сава Доброплодни нови биографични данни.

                                                                                                                                                                     338

            ДИНОВ, Коста. Тържествата в чест на Сава Доброплодни започнаха. / Коста Динов. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 71, 19 апр. 1994, с. 4.

            В Шумен с научната конференция.

                                                                                                                                                                     339

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев (1820-1894). // С ъ в р е м е н н а българска енциклопедия : В 4 т. : Т. 2. В. Търново, 1994. с. 103.

                                                                                                                                                                     340

ЗЛАТЕВА, Десислава. Шуменци почетоха паметта на Сава Доброплодни : Навършват се 100 г. от смъртта на възрожденеца. / Десислава Златева. // В е с т и    к о н к у р е н т ( Шумен ), № 71, 20 апр. 1994, с. 2.

                                                                                                                                                                     341

            СИМИТЧИЕВ, Борис Д. Сто години от смъртта на Сава Доброплодни. / Борис Д. Симитчиев. // С е д м и ц а, (Сливен - Ямбол) № 17, 28 апр. 5 май 1994.

            Биогр. бел.

                                                                                                                                                                     342     

            ТЪРЖЕСТВА за Сава Доброплодни. // О т е ч. в е с т н и к, № 14487, 20 апр. 1994.

            Шуменци честваха 100 г. от смъртта му.

                                                                                                                                                                     343

            ЦВЕТКОВ, Георги. Истински народен учител : 100 г. от смъртта на Сава Доброплодни. / Георги Цветков. // Ш у м е н с к а   з а р я (Шумен), № 72, 20 апр. 1994, с. 6.

            Дейността му като учител и будител в Шумен.

                                                                                                                                                                     344

Начало на страницата

 

            1995

            АНГЕЛОВА, Йорданка. Възроден кръжок изследва в детайли литературното ни възраждане. / Йорданка Ангелова. // Ш у м е н с к и  о б щ и н с к и  в е с т н и к (Шумен), № 44, 4-10 дек. 1995, с. 7.

            Семинар проведен в НЧ Добри Войников в Шумен, посветен на живота и творчеството на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     345

            БАРЕЛЕФ на Сава Доброплодни. // С е д м и ц а (Сливен), № 71, 18-24 май 1995

            Министърът на културата, проф. Г.Костов, открива барелеф на Сава Доброплодни върху фасадата на УНБ "С. Доброплодни".

                                                                                                                                                                     346

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Именитият възрожденец като драматург: 175г. от рожд. на Сава Доброплодни. / Пирин Бояджиев. // С п е к т ъ р  С и л и с т р а (Силистра), № 236, 1 дек. 1995, с. 2.

             Основоположник на силистренския театър.

                                                                                                                                                                     347

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. История на ученолюбието и педагогическото призвание: 175 г. от рождението на Сава Доброплодни /Пирин Бояджиев. // П о р т  С и л и с т р а (Силистра), № 211, 1 дек. 1995, с. 2.

            Авт. разкрива отделни моменти от Кратка автобиография на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     348

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Плодотворната есен на Сава Доброплодни в Силистра. / Пирин Бояджиев. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 179, 13 септ. 1995, с. 5

            Читалищна и театрална дейност.

                                                                                                                                                                     349

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Последният защитник на Доростолската митрополия / Пирин Бояджиев. // Н о в а  с и л и с т р.  т р и б у н а (Силистра), № 238, 11 дек. 1995, с. 2.

            Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     350

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. Традиция и иновация у Сава Доброплодни/ Пирин Бояджиев. // Н о в а  с и л и с т р.  т р и б у н а (Силистра), № 224, 21 ноем. 1995, с.3.

                                                                                                                                                                     351 

            В Сливен честват Сава Доброплодни. // К о н т и н е н т, № 117, 22 май 1995.

            Съобщение за научна сесия, посветена на 175 години от рождението на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     352

            ВАСИЛЕВ, Веселин. Скулпторът Димитър Гаджалов (1900-1970) / Веселин Василев. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 55, 21 юли 1995, с. 1; 6.

            В една от нишите на паметника на Хаджи Димитър в Сливен е бюстът на възрожденеца Сава Доброплодни. Той е работа на скулптора Д. Гаджалов.

                                                                                                                                                                     353

            ДЕЧЕВ, Васил. Нерадостната съдба на едно просветно огнище. / Васил Дечев. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 51, 4 юли 1995.

            За родната къща на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     354

            ДИМИТРОВ, Иван. Сава Доброплодни и новозаветното тълкуване : По случай 175 год. от рождението му. / Иван Димитров. // Д у х о в н а   к у л т., 1995, № 6, с. 11-17.

                                                                                                                                                                     355

            ДИМИТРОВА, Мария. Доброплодният. / Мария Димитрова. // Н о в а   с и л и с т р.  т р и б у н а (Силистра), № 50, 16 март 1995, с. 3.

            Сава Доброплодни поставя началото на първото читалище Надежда в Силистра на 1 септ. 1870 г.

                                                                                                                                                                     356

            Сава ДОБРОПЛОДНИ. // Г р и г о р о в, Георги М. Радетели на българщината : Народни будители, възрожденци, книжовници, просветители, революционери : Очерци и есета / Георги М. Григоров. С., 1995, с. 32-39.

            Живот и дело.

                                                                                                                                                                     357

            ЕДИН изискан човек. // С е д м и ц а (Сливен - Ямбол), № 71, 18-24 май 1995.

            Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     358

            ЖЕЛЕВ, Юлиян. Да си спомним за възрожденеца, който осмисли времето и живота си. / Юлиян Желев. // П о р т   С и л и с т р а (Силистра), № 76, 19 апр. 1995.

            101 години от смъртта на видния възрожденец Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     359

            КОНФЕРЕНЦИЯ за Сава Доброплодни. // Д у м а, № 114, 17 май 1995

            Съобщение за научна конференция в Сливен по случай 175- годишнината от рождението на Сава Доброплодни и 40 г. от създаването на УНБ "С. Доброплодни" - Сливен.

                                                                                                                                                                     360

            КОСТОВ, Петър. Министърът на културата [проф. Г.Костов] откри барелеф на Доброплодни. / Петър Костов. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 37, 19 май 1995

            Върху фасадата на УНБ "С. Доброплодни" Сливен.

                                                                                                                                                                     361

            КЬОСТЕБЕКОВ, Емил. Пролука към отминали събития. / Емил Кьостебеков. // Т е а т ъ р, 1995, № 11-12, с.25-26.

            За Тулчанските периоди в живота на Сава Доброплодни и театралната дейност на възрожденеца в този град

                                                                                                                                                                     362

            ЛАТЕВА, Надежда. Принос към духовното наследство на Сава Доброплодни. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 41, 30 май 1995

            За научна сесия, проведена в Сливен, посветена на 175 години от рождението на Сава Доброплодни. Сесията е организирана от УНБ С.Доброплодни.

                                                                                                                                                                     363

            ПЕТРОВ, Коста. Годишнини на Доброплодни и библиотеката. / Коста Петров. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 24 февр. 1995

            За организацията около честванията на 40 г. УНБ "С. Доброплодни" Сливен и 175 години от рождението на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     364

            ПЪРВИЯТ официален разговор. // С е д м и ц а (Сливен - Ямбол), № 71, 18 - 24 май 1995.

            ... на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                         365

            РУСЧЕВ, Румен. Сава Доброплодни и силистренския театър. / Румен Русчев. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 178, 12 септ. 1995, с. 5.

            Авторът застъпва мнението, че Сава Доброплодни не е основател на читалището в Силистра.

                                                                                                                                                                     366

            СЛИВЕН ще чества Сава Доброплодни. // К о н т и н е н т, № 45, 22 февр. 1995.

            Инициативен комитет за честване 40 г. от създаването на УНБ "С. Доброплодни" и 175 г. от рождението на С. Доброплодни. Съобщение.

                                                                                                                                                                     367     

             [СТО седемдесет и пет] 175 години от рождението на Сава Доброплодни : Юбил. науч. сесия 17-18 май 1995 г., гр. Сливен : Сб. с доклади / Състав. Росица Петрова. - Сливен : М-во на културата ; УНБ Сава Доброплодни, 1995. - 103 с.

            Съдържа: Слово на Георги К о н с т а н т и н о в зам.-министър на Министерството на културата при откриване на Научната сесия, посветена на 175 години от рождението на Сава Доброплодни. Л. Л а ш к о в а. Езиковедските интереси на Сава Доброплодни. Вера Б о й ч е в а. Водител за взаимните училища на Сава Доброплодни авторизиран превод на френското ръководство на Луи-Шарл Саразен. Силвия М и х а л е в а. Езикът на Сава Доброплодни в комедията Михал в контекста на изграждащия се новобългарски книжовен език. /Отделни съпоставки с Писмовник/. Мария Г а р е в а. Михал от Сава Доброплодни и Ловченский владика от Теодосий Икономов съперници за комедиографско първенство. Юрий П р о д а н о в, Тодорка Й о р д а н о в а. Между драматичното и комичното. /Сава Ил. Доброплодни и Възрожденската комедиография/. Иван Д и м и т р о в. Сава Доброплодни в църковната просвета. Костадин Д и н ч е в. Времето на Сава Доброплодни от фолклорно и нефолклорно гледище. Стефан Х ъ р к о в. Автобиографията на Сава Доброплодни като източник на информация за българското музикално минало. Стефан Х ъ р к о в. Сава Доброплодни и Сливенската църковнопевческа школа през Възраждането. Цветолюб Н у ш е в. Сава х. Илиев Доброплодни Възрожденецът. (Според документи на Български исторически архив към Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий). Васил Д е ч е в. Някои уточнения във връзка с ранния живот на Сава Доброплодни. Николай Д и м к о в, Виолета Т о д о р о в а. Сава Илиев Доброплодни в Сърбия и Войводина. Васил Д е ч е в. Просветната и обществена дейност на Сава Доброплодни в Сливен. Николай Д и м к о в. Сава Илиев Доброплодни в културното битие на Шумен. Живка Д е н ч е в а. Учениците на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     368

ТАМАХКЯРОВА, Илияна. Първото театрално представление в Сливен. / Илияна Тамахкярова. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 4, 17 ян. 1995, с. 1; 4.

            За първото театрално представление в Сливен - "Михал Мишкоед" от Сава Доброплодни, който по това време е главен управител на училищата в Сливен .

                                                                                                                                                                     369

Начало на страницата

 

            1996

            ДИМКОВ, Николай. Сава Илиев Доброплодни в духовното битие на Шумен. / Николай Димков. // [С т о и четиридесет] 140 години огнище на духовност : Читалище Добри Войников Шумен 1856-1996 / Ред. Съвет Георги Цветков и др. Шумен, 1996, с. 77-84.

                                                                                                                                                                     370                  ДИМКОВ, Николай. Сава Доброплодни и началото на българския театър : 140 години театър в Шумен 15 август 1856-1996 г. / Николай Димков. // З л а т о с т р у й : Лит. Сборник : Кн. 2 / Състав. и отг. Ред. Красимир Кунчев . Шумен, 1996, с. 77-80.

                                                                                                                                                                     371

            ЛЮБЕНОВ, Тодор. Сава Доброплодни при непотърсените възрожденци. / Тодор Любенов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 77, 27 септ. 1996.

                                                                                                                                                                     372

РАДЕВ, Р.Михал Мишкоед, комедия в четири действия. / Р. Радев. // Е н ц и к л о п е д и я  на българската възрожденска литература. В Търново, 1996, с. 458-459.

            Авт. : Рад. Р.

                                                                                                                                                                     373

            РАДЕВ, Р. Сава Хаджиилиев Доброплодни (3. ХІІ. 1820-19. ІV. 1894). // Е н ц и к л о п е д и я  на българската възрожденска литература. В. Търново, 1996, с. 232 233.

            Биогр. бел.

            Авт. : Рад. Р.             

                                                                                                                                                                     374

            ТЕМЕЛКОВ, Христо. Църковно- народният събор от 1871 г. /Христо Темелков.// Р о д и н а, 1996, № 2, с. 84-100.

            Като представител на Преславската епархия е Величко Христов от Шумен, а Сава Доброплодни на Доростолската (Силистренска ) епархия.

                                                                                                                                                                     375

            ЦОНКОВ, Атанас. Летописецът на Котел Жендо Вичев за Сава Доброплодни : И защото беше много добър, и много учен.../ Атанас Цонков. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 80, 8 окт. 1996.

            Сава Доброплодни учителствува в Котел (1842 1847).

                                                                                                                                                                     376

            1997

            БАШЕВА, Цвета. Дарена е родната къща на Сава Доброплодни. / Цвета Башева. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 54, 2 септ. 1997, с. 6.

            През 1937 г. родната къща на Сава Доброплодни е подарена на общината.

                                                                                                                                                                     377

            БОЯДЖИЕВ, Пирин. За отношенията между Сава Доброплодни и Янко Тодоров. / Пирин Бояджиев. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 61, 31 март 1997, с. 5.

            ...през 1871 г.

                                                                                                                                                                     378

            ВЕЛЧЕВ, Мирослав. Спомен за просветителя Сава Доброплодни. / Мирослав Велчев. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 44, 15-22 дек. 1997.

            Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     379

            ВЪЧЕВА, Снежана. Сава Доброплодни учител в Шумен / Снежана Въчева. // Н а у ч. тр. ВВОУ В.Левски, 54, 1997, с.238-243.

            Също и в: Сава Доброплодни учител в Шумен. // Н а у ч тр. ВВОУ В. Левски, 63, 1998, с. 559-564.                                                                                                                                                                                                                    380

             ДОБРОПЛОДНИ, Сава. // И с т о р и я  и култура на България в дати : Възраждане. Велико Търново, 1997. с.67, 101, 112, 126, 127, 151, 155, 156, 165, 167-169, 171, 178, 184, 187, 194, 199, 212, 245, 251, 258, 272, 286.

                                                                                                                                                                     381

            ИЛИЕВ, Борис. Началото в годините на робството. / Борис Илиев. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 46, 10 март 1997, с. 4.

            1870. История на Силистренския театър.

                                                                                                                                                                     382

            РАДЕВ, Вълчо. Силистренското участие в църковно-народните събори. / Вълчо Радев. // С п е к т ъ р Силистра (Силистра), № 125, 2 юли 1997, с.6.

            Първият събор е открит на 23 февр. 1871. Делегати от Силистра са Сава Доброплодни и Димитраки Тодоров от Тулча.

                                                                                                                                                                     383     

            СТОЛИЧЕН театър отглежда млади зрители. // Д е м о к р а ц и я, № 306, 11 ноем. 1997, с. 16.

            Постановката "Михал Мишкоед" от С. Доброплодни в столичния Общински театър "Възраждане".

                                                                                                                                                                     384

            1998 

            БОЗОВА, Тинка. Първият български театър през Възраждането в град Шумен. / Тинка Бозова. // Т е а т ъ р ъ т като феномен в културната история на Европа: Материали от лятната науч. среща, Варна, 7-8 юни 1997г. / Ред. и състав. Димитър Овчаров отг. ред. и др. С. , 1998, с.51-55.

            За зараждането на театъра и първото театрално представление 1856 г. в Шумен.

                                                                                                                                                                     385

            БРАДИСТИЛОВА, Маргарита. Парадигмите на лицедействието : Пиесата "Михал Мишкоед" от С. Доброплодни от "Възраждане" [режисьор Н. Ламбрев] / Маргарита Брадистилова. // Т е а т ъ р, 1998, № 3-4, с. 21.

                                                                                                                                                                     386

            ВАСИЛЕВА, Красимира. "Михал Мишкоед" в нов прочит. / Красимира Василева. // В е к  21, № 3, 20 февр.-5 март 1998, с. 12.

            Пиесата ... от С. Доброплодни в Общински театър "Възраждане", реж. Н. Ламбрев.

                                                                                                                                                                     387


Начало на страницата

 

            1999

            ДИМИТРОВА, Калушка. Многостранно развит човек, с народополезни дела : 179 г. от рождението на Сава Доброплодни. / Калушка Димитрова. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 236, 3 дек. 1999, с.2.

                                                                                                                                                                     388

            ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев (1820-94). // Б ъ л г а р с к а енциклопедия АЯ : 25 000 статии от вс. области на познанието, 2 500 ил., 300 табл., карти и цв. прил. София, 1999. с. 313-314

                                                                                                                                                                     389

            Сава Хаджиилиев ДОБРОПЛОДНИ ( 1820 1894, София) . // Б ъ л г а р с к и енциклопедичен речник : 75 000 статии от познанието / Състав. Илонка Антонова и др.; По идея и ред. на Иван Габеров. София, 1999, с. 302 : с портр.

                                                                                                                                                                      390

            ТОПАЛОВ, Кирил. Същинският възрожденец Сава Доброплодни. / Кирил Топалов. // Т о п а л о в, Кирил. Възрожденци /Кирил Топалов. - София, 1999, с. 235-238.      

                                                                                                                                                                     391

            2000

            Сава ДОБРОПЛОДНИ. // Д и м к о в, Николай. Българско възраждане : Лит. студии и портрети : Кн. 2 / Николай Димков. Шумен, 2000, с. 175-185.

            Мястото на Сава Доброплодни в културната история на Шумен.

                                                                                                                                                                     392

            Сава Илиев ДОБРОПЛОДНИ : ( 1820-1894 ) . // К о й  кой е сред българите ХV-ХІХ век. 501 имена от епохата на османското владичество : [Справ.] / Авт. екип Пламен Божков и др. отг. ред. и ред. на текста Илия Тодев. С., 2000, с.88.

            Учител в Шумен ( 1848-1852; 1875-1878 ).

                                                                                                                                                                     393

            НЕШЕВА, Надежда. Огромно книжовно дело. / Надежда Нешева. // С л и в е н с к и    н о в и н и (Сливен), № 48, 1-7 дек. 2000, с. 29; 30.

            180 години от рождението на Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     394

            СИМИТЧИЕВ, Борис Д. Човек на делото и дълга. / Борис Д. Симитчиев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 45, 7 ноем. 2000, с. 4.

            Сава Хаджиилиев-Доброплодни /1820-1894/.

                                                                                                                                                                     395

            ЧЕСТВАНЕ по случай .... // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 48, 28 ноем. 2000, с. 2.

            180 г. от рождението на Сава Доброплодни се проведе в София, организирано от инициативен комитет на живеещите в София сливенци.

                                                                                                                                                                     396

            2001

            БОТЕВА, Мариета. Реториката през българското Възраждане : ( 20 - 70 - те години на ХІХ век) / Мариета Ботева. Плевен, 2001, с.73, 81, 82, 89, 167-168, 170-227, 276-310, 329.

            Реториката в програмите на шуменските училища, за учебниците по красноречие на Добри Войников, сведения за Сава Доброплодни като учител в шуменската гимназия наречена Елинско училище и др.

                                                                                                                                                                     397

            ДИМКОВ, Николай. Сава Илиев Доброплодни във времето и днес. / Николай Димков. // Ч и т а л и щ е т о в духовното битие на Шумен / Състав. Георги Цветков и др. Шумен, 2001, с. 19-34.

                                                                                                                                                                     398

            ШУМЕНСКИ годишнини: 145 години от първото театрално представление. // З л а т о с т р у й: Лит. сб.: Кн. 5/ Състав. Марин Калинов. Шумен, 2001, с.101-103.: с портр.

            Съдържа: Сава Доброплодни. [Из] Кратка автобиография. Васил Д. С т о я н о в. Из Спомени за старото читалище.

                                                                                                                                                                     399

Начало на страницата

 

            2002

            [ВЪРХУ репертоара на държавните куклени театри - сезон 2001-2002]. // Т е а т ъ р, 2002, № 5-6, с. 54-56.

            Съдържа: Михалъ от С. Доброплодни - реж. Ю. Статков.

                                                                                                                                                                     400

            ДОБРЕВ, Петър. С какво сливенци са първи. / Петър Добрев. // С л и в е н (Сливен), № 5, 22 септ. 2002, с. 7.

            За основоположника на българската драматургия и театър Сава Доброплодни.

                                                                                                                                                                     401

            ПЕТРОВ, Кирил,. Шумен - огнище на педагогическото творчество : 150 г. от първата педагогическа книга. / Кирил Петров. // Ш у м е н с к а    з а р я (Шумен), № 29, 26 февр. 2002, с. 16. : с портр.

            Книгата на Сава Доброплодни Водител на взаимните училища и дейността му като учител в Шумен.

                                                                                                                                                                     402

            СЕМОВ, Марко. Сава Доброплодни. /Марко Семов. // С е м о в, Марко и др. Будители народни / Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов. Пловдив, 2002, с. 127-131.

                                                                                                                                                                     403

            СИМИТЧИЕВ, Борис Д. Сава Доброплодни. /Борис Д. Симитчиев.// С и м и т ч и е в, Борис Д. Имена които помним : Портрети на 70 видни сливенци / Борис Д. Симитчиев. Сливен, 2002. с.21-26.                                                          

                                                                                                                                                                      404


            2003

            Сава ДОБРОПЛОДНИ. // Я н е в, Симеон и др. Атлас на българската литература : 1878-1944 / Симеон Янев, Биляна Борисова, Стоян Петков. Пловдив, 2003, с. 124.

                                                                                                                                                                     405

            Сава Хаджиилиев ДОБРОПЛОДНИ (3.ХІІ.1820 19.ІV.1894) възрожденски учител и книжовник. // К у м а н о в, Милен и др. Историческа енциклопедия България / Милен Куманов, Колинка Исова. С. , 2003, с. 129.

                                                                                                                                                                     406

            Сава Хаджиилиев ДОБРОПЛОДНИ (3.ХІІ.1820-19.ІV.1894) книжовник, педагог, театрален деец, почетен член на Българското книжовно дружество. // Т о ш к и н, Атанас и др. Трето българско царство 1879-1946: Ист. справ. / Атанас Тошкин, Ана Рабаджийска, Милен Куманов. С., 2003, с. 132.

                                                                                                                                                                     407

МИНКОВА, Елена. Възрожденските даскали били образовани и добре платени. / Елена Минкова. // Л у д о г о р и е, № 20, 22 май 2003, с.8. Прил. на в. Труд, № 138, 22 май 2003.

            За възрожденските учители Сава Доброплодни, Стефан Изворски и Илия Р. Блъсков.

                                                                                                                                                                     408

            СИМЕОНОВА, Гатя. Честване на театрални дейци. /Гатя Симеонова. // П р о б л е м и на българската градска култура : Т. 2: Институции създатели на нова духовност /Състав. Гатя Симеонова. С., 2003, с. 143-150.

            Сведение за честване на Сава Доброплодни през 1885 г. във Варна.

                                                                                                                                                                     409

Начало на страницата
 

            2004

            Сава ДОБРОПЛОДНИ (03.12.1820-19.04.1894) педагог, книжовник, театрален и читалищен деец. // Б ъ л г а р с к а  книга : Енцикл. / Състав. Ани Гергова. С. , 2004, с. 149. : със сн.

            Биогр. бел. и дейност.

                                                                                                                                                                     410

            Сава Хаджиилиев ДОБРОПЛОДНИ (1820, Сливен 1894, София) български възрожденски деец, книжовник, педагог, театрален деец, общественик, реформатор в просветното дело и борец за църковна независимост. // Е н ч е в, Енчо. Силистренска енциклопедия. Силистра, 2004, с.65-67 : със сн.

                                                                                                                                                                     411

 


Начало на страницата

ЛИТЕРАТУРА ЗА САВА ДОБРОПЛОДНИ В ДРУГИ СТРАНИ

            ГЪРЦИЯ

            ΣΠαϑής, Δ. Тα πρώτα βηματα τής υεολληίκής, κώμωδίας :Ή ακτιυοβολια τοϋφουρμούη καί ή παρουοια τοϋ στό βουλγαρικό ∂έατρο τοϋ 19-ου αιώυα / Δ. Σπα∂ήζ. // Ό π ο λ ί τ η ς, 1982, № 54, 76-86.

                                                                                                                                                                     412

            СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

            СКЕРЛИħ, Jован. Историjа нове српске книжевности / Jован Скерлиħ . Београд, 1853, с. 164.

            Съобщава се за преведени от С. Доброплодни драми на Й. С. Попович /Белград някога и сега, Лахан/

                                                                                                                                                                     413

            КНИЖЕВНЕ вести. // С е д м и ц а, 5, № 8, 26 февр. 1856, с. 64.

            Посочва се, че за две и половина години в Сремски Карловци С. Доброплодни пише на бълг. ез. Всемирна история на най-новата педагогическа система за българската младеж, работи над граматики на гръцки, латински и немски език, а също и над речници: немско-български, латинско-български и гръцко-български за българските гимназии.

                                                                                                                                                                     414

            [СЪОБЩЕНИЕ]. // Д а н и ц а (Нови Сад), 1, № 4, 20 март 1860, с. 110.

            Отбелязано е, че Г-н С. Илиев. Доброплодни превежда за българите френска граматика.

                                                                                                                                                                     415

            [НОВОБЪЛГАРСКА литература]. // V i e n a č ( Y Zagrebu), 8, № 26, 24 lipija 1876.

            В статията четем : Първи оригинален опит в драмата българите имат от учителя С. Илиев Доброплодни написал много простонародни книжки. Този опит е комедията Михал.

                                                                                                                                                                     416

            СКЕРЛИħ, Jован. Историjа нове книжевности / Jован Скерлиħ . Београд, 1914. с. 172.

            Съобщава се, че С. Доброплодни е превел на бълг. ез. комедията Скъперник кир Яни.

                                                                                                                                                                     417

            ПЕТРОВИħ, Коста. Историjа Српске православне Велике гимназиjе Карловичке / Коста Петровиħ . Нови Сад, 1951.

            За С. Доброплодни на с. 172-173, 185, 367-368.

            с. 367-368. За трудът на С. ДоброплодниО найближем сродству словенског езыка с грчким поместена в отчета на гимназията от 1855 г.

                                                                                                                                                                     418

            ПЕТРОВИħ, Душан. Један Бугарин професор гимназиje у Сремским Карловцима : Прилог за биографиjy С. И. Доброплодног /Душан Петровиħ. // З б. Матице Српске за книжевност и jeзик, 1961/1962, № 9-10, с. 185-192.

                                                                                                                                                                     419

            РАДОВАНОВИħ, Стеван. Земунске штампарjе и книжаре (1899-1941) / Стеван Радовановиħ. // С п о м е н и ц а Земунске библиотеке: 1825-1965. Земун, 1966.- 196 с.

            с. 121. За отпечатаните в Земун няколко книги на С. Доброплодни.

                                                                                                                                                                     420

            МАĴЗНЕР, Александра Петровиħ. Мемоари: (1832-1900) / Александра Петровиħ Маjзнер. // М е ш о в и т а г р а ђ а, 1974, № 3 с. 87-108.

            с. 87. По поръка на шуменци С. Доброплодни поканва за директорка на девическото училище Александра Петровиħ.

                                                                                                                                                                     421

            ИГЊАТОВИħ, Ћорђе. Штампа е бугарских книга и листова у српским штампарма: (1833-1878) / Ћорђе Игнатовиђ. Београд, 1980.           

            с. 108. През 1857 г. в Княжеската сръбска печатница в Белград излизат Взаимоучителни таблици. Това е ІІ изд., а от първото издание (1852 г.) екземпляр не е достигнал до нас.

                                                                                                                                                                     422

Начало на страницата

 

 

ПОКАЗАЛЦИ

ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИТЕРАТУРАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА САВА ДОБРОПЛОДНИ

 

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

Общи материали  42, 80, 81, 84 - 87, 92, 100, 102, 105, 111, 118, 119, 121, 124, 134, 138, 140, 145, 149, 156, 161, 164, 180, 182 186, 190, 192, 199, 201, 204, 206, 208, 209, 213, 217, 222 - 224, 227, 229, 235, 239, 242, 246, 259, 260 -  264, 268, 271, 272, 278, 282, 285, 287, 288, 291, 294, 297, 299, 300, 301, 304, 310, 311, 321, 323, 326, 328, 331 - 334, 338 - 343, 345, 348, 354, 357 - 359, 362 - 365, 367, 368, 374, 377, 388 - 390, 392, 393, 395, 398, 399, 403 - 406,  410

Учител  40, 41, 43 - 45, 47 - 59, 61, 65 - 68, 73, 74, 76, 77, 82, 87 - 90, 92 - 94, 98, 102, 104, 109, 115, 119, 124, 143, 144, 155, 171, 181, 184, 185, 187, 189, 193, 194, 198, 203 - 205, 220, 225, 228 - 230, 233, 237, 241, 245, 248, 262, 267, 273, 286, 306, 307, 310, 314, 318, 327, 330, 335, 336, 344, 368, 376, 380, 392, 393, 397, 402, 405 - 408, 411

Читалищен деец 64, 78, 79, 106, 116, 119, 121, 125, 131, 133, 136, 147, 148, 155, 159, 163, 176, 178, 188, 191, 205, 213, 219, 241, 250 - 252, 254, 255, 263, 269, 349, 356, 366, 370, 392, 410

Театрал 91, 99, 101 - 103, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 126 - 128, 130, 135, 137, 139, 155, 157, 160, 165, 166, 176, 231, 243, 247, 249, 256 - 258, 269, 274, 275, 277, 283, 289, 294, 295, 310, 319, 337, 347, 349, 362, 366, 369, 371, 373, 382, 385, 392, 401, 407, 409 - 411

Борец за духовна свобода  89, 95, 102, 119, 121, 146, 222, 226, 227, 232, 233, 234,  255, 281, 292, 294, 297, 301, 303, 304, 309, 331, 337, 350, 372, 375, 381, 383, 391, 392, 403, 411

Общественик 62, 63, 69, 70, 71, 105, 119, 121, 177, 198, 230, 236, 296, 300, 309, 317, 337, 368, 375, 407, 411

            Оратор  296, 317

            Музикална дейност  160, 368

 

САВА ДОБРОПЛОДНИ И ДРУГИ ДЕЙЦИ