Начало

 

 

 

ОТДЕЛ  КОМПЛЕКТУВАНЕ, ФОНДОВЕ, КАТАЛОЗИ

            Отделът е разположен на ІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Основните дейности на отдела са свързани с комплектуване на фондовете, обработка на новопостъпилите книги и поддържането на традиционните и електронния каталог на библиотеката.

            Комплектуването на фондовете на библиотеката се извършва чрез депозит, покупки, книгообмен и дарения на книжни и некнижни носители на информация. Ежегодно фондът нараства с над 10 000 т. библиотечни документи.

            По силата на измененията и допълненията в Закона за депозита от 1995 г. библиотеката получава безплатно по един екземпляр от учебната, учебно-помощната и детската литература издадена в Република България в тираж над 300 екземпляра и пълните течения от над 500 периодични издания, издавани в  страната годишно.

            Друга основна дейност в отдела е обработка на новопостъпилите библиотечни документи. Обработката, включваща класиране и описание на материалите, цели представянето им по отрасли на знанието и подготовката им за отразяване в каталозите на библиотеката. В отдела се извършва и отчисляване на библиотечни документи с цел прочистване и актуализация на фонда.

            Обработените материали са представени в традиционните библиотечни каталози, поддържани с каталожни картички. От 1992 г. в библиотеката започва изграждане и поддържане на електронен каталог с идеята, чрез него да се отразява цялостно библиотечния фонд и да се осигури възможността за многоаспектно търсене на библиотечни документи. Към настоящия момент в електронния каталог библиотечните документи набавени в регионалната библиотека след 1990г. са представени на 100%. Пълно са представени и фондовете на СБИО, Краезнание, Чуждоезиков център, Детски отдел.

             Сътрудниците в отдела работят активно по представянето и на останалата част от фонда в електронния каталог.

 

За контакти Стефка Георгиева -зав.отдел, тел: 044/625397

                        Галя Гецова

                        Ваня Начева

                        Михаела Грабева

Раб. време: от понеделник до петък: 830 1800ч.

Начало на страницата