Начало

 

 

 

СПРАВОЧНО БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ

            Отделът е разположен на ІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Специалистите в отдела организират и ръководят поддържането на Справочно-библиографския апарат и цялостната справочно библиографска и информационна дейност на библиотеката.

            В СБИО се съхранява и предоставя за ползване богат и разнообразен фонд от справочни издания от общ и специализиран характер (енциклопедии, речници, справочници, пътеводители, указатели, фирмени каталози и адреси и др.), текущи и ретроспективни национални библиографски указатели, библиографски издания на други библиотеки и институти, както и съвременни носители на информация.

            В отдела се извършват  разнообразни устни и писмени библиографски справки,  съставят се  и се издават тематични сборници и библиографски указатели. Изготвят се курсови проекти и презентации на Pоwer Point по определени теми. Извършва се електронна обработка на документи, сканиране формат А3 и А4, цветно отпечатване А3 и А4.

            В отдела e осигурен достъп до Internet,  до елекронен каталог-Книги, електронна картотека-Краезнание, електронен каталог-Периодика, Националната библиография-Книги1878-1991, Серия 1, Серия 5 и Серия 6 в електронен вид.

            Целият справочен фонд на библиотеката е представен в електронния каталог - книги.

             На разположение на читателите е и актуален годишен културен календар с бележити дати и събития от световно, национално и регионално значение. В отдела се организира и цялата културна дейност на библиотеката.

 За контакти: Росица Кирякова тел. 044/625397

                         Ценка Маркова      тел. 044/625397

                          e-mail: rkiryakova@iradeum.com

Начало на страницата