Начало

 

Специализирани библиотечни услуги

включени в Решение №704 на Министерски съвет от 2018г.

/допълнени съгласно писмо Изх. №03-00-145/6.06.2019г. на Министерство на културата/

Вид на предлаганата услуга

Такса / цена

1. Предоставяне на писмена библиографска информация  - на страница

1.00 лв.

2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания

а/ преглеждане на 1 година от указател на бълг.ез.

б/ преглеждане на 1 година от указател на чужди ез.

в/ преглеждане на каталог и непериодичен библиогр.указател

г/ автентичен изворов материал де визу - за един брой

д/ набиране на библиографски текст /за една страница/

1.00 лв./осн.цена/ +

0.10 лв.

0.20лв..

0.20 лв.

0.20 лв.

0.50 лв.

2. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни   -   на час

2.1. Справки от външни мрежови ресурси и бази данни:

а/ на тема

б/ на документ

1.00 лв.

 

0.50 лв.

0.20 лв.

3. Копиране на библиотечни документи /за страница/ - за 1 копие:

3.1. На ксерокс:

а/ формат А4:

- едностранно

- двустранно

б/ формат А3:

- едностранно

- двустранно

 

 

0.10 лв.

0.15 лв.

 

0.20 лв.

0.30 лв.

3.2. На лазерен принтер /за една страница/:

а/ текст, векторни графики

б/ текст и снимки

 

0.10 лв.

0.20 лв.

3.3. На цветен мастиленоструен или лазерен  принтер /за една страница/:

а/ формат А4:

- до 50% запълване на страницата

- над 50% запълване на страницата

б/ формат А3:

- до 50 % запълване на страницата

- над 50% запълване на страницата

 

 

0.60 лв.

1.00 лв.

 

1.20 лв.

2.00 лв.

3.4. Сканиране на библиотечни документи /на страница/:

а/ формат А4:

б/ формат А3:

 

0.50 лв.

1.00 лв.

4. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина  /чрез МЗ и МЗС/

пълен размер на пощенски разходи  за доставка и връщане на документите

 

Забележка: Услугите са включени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен,
приета с Решение № 1416/31.01.2019г. на Об.С-Сливен

 

 Начало на страницата