Начало

 

Списък на библиотеките одобрени за включване в първата фаза на програма Глоб@лни библиотеки - България.

 

 На 5 ноември 2009 г. официално бе оповестен окончателния списък на библиотеките, които са одобрени за включване в първата фаза на програма Глоб@лни библиотеки - България.

От Сливенска област са одобрени 15 библиотеки: от Община Сливен - Регионална библиотека Сава Доброплодни обучителна база по програмата, библиотеката при НЧ Зора и библиотеките при читалищата в гр. Кермен, с.Бяла, с.Крушаре и с.Старо село; от Община Нова Загора библиотеката при НЧ Д.П.Сивков /гр. Нова Загора/ и библиотеките при читалищата в с.Баня, и с.Асеновец; от община Котел Общинска библиотека П.Матеев гр.Котел, и библиотеките при читалищата в с.Стрелци и с.Кипилово; от Община Твърдица библиотеките при читалищата в гр.Твърдица - кв. Козарево, гр. Шивачево и с.Сборище.

За участие в първия етап на проекта са одобрени 455 обществени библиотеки от 234 общини на страната. Програмата цели да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители и обучение за своите служители. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

При избора на целевите библиотеки е следван принципът за балансирано географско покритие. Ключови критерии са също включването на възможно най-голям брой библиотеки, баланс между стремежа за по-голям брой обслужвано население и за посрещане потребностите на по-малките населени места, както и наличието на съпричастност и финансово участие от страна на общинските власти. 314 от предложените библиотеки са в населени места с население под 5000 жители.

Целевите библиотеки са избрани след преценка на изпълнението на основните им дейности и работата им с общността в последните години. Резултатите от преценката бяха разгледани от независими експерти, Звеното за  управление на програмата, 28-те регионални координатори на програмата и представители на ключовите партньори: Министерство на културата; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; ББИА; Националното сдружение на общините в РБългария и ПРООН. 

840 библиотеки от 245 общини кандидатстваха за включване в програмата на I eтап. Предложенията бяха подадени съвместно с общините, с което местната власт декларира дългосрочен ангажимент към програмата.

Общият бюджет на програма Глоб@лни библиотеки - България е 50 милиона щ.д., който включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. През трите етапа на проекта се планира общо 900 обществени библиотеки да получат ИТ оборудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки анкетирани в предварителния етап на проекта да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010-2012 г. Програмата ще включи библиотеките в дейности по застъпничество, връзки с обществеността и фондонабиране, разгласа на новите услуги за посетители и работа в мрежа.

Набирането на кандидатури от библиотеките и общините за включване във втората фаза на програмата (Етап 2010) ще започне през февруари 2010 г.

Р.Петрова - Василева регионален координатор на програма Глобални библиотеки - България за Сливенска област

Начало страница