Начало

В компютърния обучителен център на Регионална библиотека
Сава Доброплодни -  Сливен бяха проведени четири обучения на библиотекари от областта

 

През м. октомври 2015г., в компютърния обучителен център на РБ Сава Доброплодни Сливен, изграден по програма Глобални библиотеки България, бяха проведени четири обучения на библиотекари  от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание.

Обученията са организирани в изпълнение на договор № 00-249/08 на Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ с Министерството на културата за развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки - България.

В проведените 4 курса са обучени 40 библиотекари от Сливенска област - представители на целевите библиотеки от програмата. Всеки курс е с продължителност от 3 дни. В обучението по ИКТ  библиотекарите са обучени за работа със скенер и цифров фотоапарат; обработка на графични изображения; създаване на видео филми с Windows Live Movie Maker; запис на DVD диск с филм;  създаване на брошури и рекламни материали с MS Publisher; запознати са със  системата за Е-обучение - принципи на работа, въведение в интерфейса, създаване на потребителски профил, избор на курс и др.

В обученията по направление Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание библиотекарите са запознати с основните етапи в процеса на дигитална конверсия на печатните издания сканиране, разпознавеане, корекция, форматиране и архивиране, както и с представянето на дигитално съдържание в Internet.

Обученията в РБ Сава Доброплодни се провеждат от висококвалифицирани специалисти по методика, учебен план и помагала специално разработени за избраните теми. Обучението по направление Дигитализация. Създаване на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание се извършва по издаденото през 2014г. практическо ръководство Дигитализиране на книжовното наследство в българските библиотеки с автори д-р Росица Петрова-Василева и д-р инж. Димитър Василев.

С организираните обучения Фондация Глобални библиотеки-България има за цел да подкрепя дейността на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки-България за постигане на устойчивост в две посоки системни обучения за библиотечни специалисти за придобиване на по-задълбочени знания и практически умения по различни направления от библиотечната и информационна дейност и от друга за налагането на обучителните центрове като място за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

 

Начало страница