Начало

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРИТОМНИКА СЕГАШНИЯТ БЪЛГАРСКИ СВЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е АД НА АКАД. ПРОФ. Д-Р ИВАН ВЕЛИЧКОВ

 

На 27 юни, от 18:00ч., в Зала Май-Сливен, бе представен тритомникът Сегашният български свят действително е Ад на акад. проф. д-р Иван Величков - председател на Академията за иновации и развитие /АИР/.

Събитието бе организирано със съдействието на: Регионална библиотека Сава Доброплодни, Община Сливен, Общински съвет - Сливен, Технически университет - София Факултет и Колеж Сливен. Гости на събитието бяха Димитър Митев-председател на ОбС-Сливен и зам.-кметовете на община Сливен Пепа Чиликова и Стоян Марков.

Проф. д-р Иван Величков е роден на 19 август 1940г. Завършил е ХТИ гр. София, специалност Химична технология на целулозата и хартията. От 1965г. до 1968г., е преподавател в Академията за обществени науки гр. София по специалност Управление на икономиката. От 1982г. е доцент и зам.-директор на Центъра за работа с чуждестранни студенти, а от 1986г. до 1992г. е декан на Центъра за ръководни кадри. Три години ръководи катедра Икономика на съобщенията във ВУТП, а от 1995г. ръководи катедра Публична администрация и е зам.-декан в ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград. От 2011г. е ръководител на катедра Икономика, администрация, управление в ЕПУ гр. Перник и директор на Център за професионално обучение. Чете лекции в редица университети в България и чужбина, а от 10 години и в Технически университет - София, ИПФ - Сливен по дисциплините Администрация и управление, Маркетинг и комуникации, Сигурност, Икономика. Преподавател е и в Европейски политехнически университет по дисциплината Икономика, мениджмънт, администрация. Автор е на над 27 монографии и на над 300 научни и научно-популярни труда. От 2017г. е президент на Академията за иновации и развитие в България.

Внушителният тритомник на акад. Иван Величков, Сегашният български свят действително е ад, е едновременно изследване, проучване, анализ на развитието на човечеството от самото му възникване до днес и прогноза за неговото бъдеще. С помощта на богата фактологична основа от популярни и известни научни сведения и чрез вмъкването на малко познати хипотези и събития авторът развива мащабно своето схващане за причинно-следствената връзка между човека, Космоса, Земята от архаично-митологичните времена до злободневните проблеми на нашето битие, които ни съпътстват в ежедневието.

Тръгвайки от анализ на съвременния свят, от геополитиката и глобализацията, през глобалното затопляне и рискът от водна катастрофа, от трагичните наводнения и огромни пожари, магнитните бури, озоновите дупки в атмосферата и много други неблагоприятни феномени в глобален мащаб, предизвикани от неразумната човешка дейност в продължение на много години, авторът стига до сакралните въпроси, които си задава всеки човек: откъде идва съзнанието; сами ли сме в Космоса; как се е родил животът на Земята; наистина ли Вселената е безкрайна и много други. И не само ги задава, но и настойчиво търси научен отговор на тези дилеми.

Във втората част от трилогията задълбочено са анализирани и икономическите параметри на нашето стопанство, както и истинското място на България в световния икономически растеж, проблемите с големите здравни кризи като ненадейно и съдбоносно връхлетялата ни КОВИД пандемия с катастрофални последици върху начина на живот и съдба на милиони хора по света, мястото на България в Европейския съюз и още изключително важни проблеми.

В третата и последна част на изследването акад. Иван Величков изразява своята силна тревога от надвисналите глобални катастрофи над човечеството и я посвещава на проучване и анализ на състоянието, трудностите и перспективите пред хората в т.нар. български земен рай. Той акцентира върху трите основни причини за демографския колапс в страната ниската раждаемост, високата смъртност и емиграцията. Но тези причини се дължат на друг основен фактор състоянието и неравномерно развитие на икономиката в различните отрасли на икономиката и в различните райони на страната. Интересни са и наблюденията на автора за пазара на труда, образованието и квалификацията, разликите в статуса на държавния и частния сектор, факторите за засилване на безработицата и нивото на заетостта по възрастови групи, структурата и механизмите, които движат измененията на работната заплата в нашата страна, стресът и чувството за неудовлетвореност в голяма част от работещите и много други проблеми.

Тъжни и нерадостни размисли пораждат последните раздели на третата част на тази книга. Те са посветени на житейското проклятие, което наричаме бедност и на това как недоброто държавно управление в страната неизменно води до политическо неудовлетворение и социално падение.

За тритомника и неговия автор говори доц. д-р Койчо Атанасов директор на Технически университет София - Факултет и Колеж - Сливен. Представен бе и анализ на книгите от литературния критик Димитър Бечев.

Акад. проф. д-р Иван Величков връчи специални грамоти на Академията за иновации и развитие /АИР/ на Стефан Радев-кмет на община Сливен, д-р Росица Петрова-Василева-директор на РБ Сава Доброплодни, Димитър Митев-председател на ОбС-Сливен и проф. Станимир Карапетков - зам.-ректор на ТУ София - Факултет и Колеж - Сливен.

Начало страница