Начало

РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: БИБЛИОТЕЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. БИБЛИОТЕЧНА СТАТИСТИКА. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 МАЙ 2017Г.

Семинарът Библиотечна документация. Библиотечна статистика. Регистър на обществените библиотеки. бе организиран от Регионална библиотека Сава Доброплодни във връзка с изпълнение на отговорностите й свързани с координиране на дейността на библиотечните ресурси от региона и оказване на съдействие на МК при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване, и бе финансиран от Министерството на културата. В работата на семинара се включиха над 65 библиотекари от читалищни библиотеки от Сливенски регион.

Семинарът бе открит с презентация на тема: Състояние на библиотечната документация в обществените библиотеки от Сливенски регион изготвена въз основа на копмплексни проверки от специалисти от регионалната библиотека на читалищни библиотеки от региона.

Бяха представени и презентациите: Книга за движение на библиотечния фонд. Инвентарна книга правила за водене и документиране /лектор: Стефка Георгиева/, Дневник на библиотеката правила за водене /лектор: Мариана Иванова/, Библиотечна статистика /лектор: Галя Георгиева/, Регистър на обществените библиотеки. Първоначална регистрация и ежегодна актуализация. /лектор: Росица Иванова/.

В края на семинара бе проведено практическо занимание.

Начало страница