Начало

Директорът на РБСава Доброплодни Росица Петрова-Василева

вече е с научна степен доктор

 На 11.07.2013г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии гр.София се състоя публичната защита на дисертационен труд в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки на директора на РБСава Доброплодни - гр.Сливен Росица Петрова-Василева. След защитата членовете на научното жури единодушно й присъдиха научната и образователна степен доктор.

Начало страница