Начална страница

 

Функции, цели и задачи на библиотеката

 

Основните функции, които РБ "Сава Доброплодни" - Сливен осъществява са: социокултурни, информационни и образователни.

Основната цел на РБ "Сава Доброплодни" е да събира, съхранява, организира и предоставя за свободно ползване библиотечно-информационните си ресурси.

За осъществяването на тази цел библиотеката реализира следните задачи:

     Оказване съдействие на Министерството на културата при осъществяването на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване на територията на Сливенска област;

     Извършване на качествено библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане;

  Създаване и укрепване на навици за четене у децата от най-ранна възраст чрез използване на разнообразни форми на работа;

    Стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора чрез включването им в разнообразни културни прояви;

     Развитие и обогатяване на проявите на Националния фестивал на детската книга;

    Подкрепа на самообразованието, както и на формалното обучение на всички равнища чрез програми инициирани от библиотеката;

   Повишаване на информационната, компютърна и езикова грамотност на потребителите на библиотеката чрез обучителни курсове и консултации;

     Реализиране на програми и проекти, свързани с интеграция на малцинствата и гражданското участие;

     Осигуряване за читателите на библиотеката на свободен достъп до Internet;

    Развитие на процесите на автоматизация на библиотечната дейност координиране изграждането на регионална автоматизирана библиотечна мрежа;

    Координиране на краеведската дейност и поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване на архива на местната книжнина и печат;

     Развиване на краеведската библиография и издателска дейност;

     Осигуряване на достъп на всички граждани до цялата информация за гр.Сливен и региона;

   Извършване на координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички библиотеки на територията на Сливенска област независимо от тяхната ведомствена принадлежност;

     Събиране, обработване и предоставяне на информация за библиотеките от региона на органите на държавната и местната власт и набелязване на конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност;

     Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина.