Начало

Автоматизация

Съвременната библиотека е не само хранилище на документи, а се превръща в информационен център, който трябва да удовлетворява потребностите на ползувателите си не само чрез своите фондове. Необходима е и промяна на библиотечната система в рамките на една нова технологична основа, за да се преодолее противоречието между увеличаващите се информационни потребности и невъзможността библиотечно - информационните ресурси, изградени предимно на традиционен принцип, да им отговорят. Затова от 1993г. в РБ "Сава Доброплодни" - Сливен се осъществява проект за автоматизация на основните библиотечно- библиографски процеси. До момента са автоматизирани напълно модулите:

     управление на регистрацията на читателите;

     управление на комплектуването;

     управление на междубиблиотечното заемане;

     контрол на периодиката;

     издателска дейност;

     електронен каталог - книги;

          електронен каталог - периодични издания;

          електронен каталог-нетрадиционни носители на информация;

     краеведска картотека.

И в момента се работи по ретроспективното попълване на базата данни на електронния каталог книги, на електронния каталог за нетрадиционни носители на информация и на електронната краеведска картотека

Библиотеката разполага с компютри висок клас, мастилено-струйни, лазерни и матрични принтери. Ежегодно чрез защитени проекти пред МК и от собствени приходи библиотеката набавя нови технически средства.

От 1996 г. библиотеката е потребител на INTERNET. От 1999г. функционира електронна читалня с 6 автоматизирани работни места за достъп до Internet и ползване на CD-ROM база данни и енциклопедии. От 2010 г. в разширението на библиотеката е разкрит интернет център с 10 автоматизирани работни места. В читалните на библиотеката се предоставят справки и от правно-информационната система Сиела 5.0. Във всички обслужващи звена са обособени автоматизирани работни места за достъп на потребители до електронни бази данни на библиотеката.